Sáp nhập các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

16/07/2018 16:08 Số lượt xem: 780

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương hiện nay.

Theo Quyết định, Trung tâm gồm có Giám đốc, không quá 3 Phó Giám đốc và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức trực thuộc và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước mắt, Trung tâm quản lý và sử dụng nhân sự hiện có của Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương hiện nay.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc sáp nhập các đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật để Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 01/8/2018.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2027

Đã truy cập : 43097324