Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

13/09/2019 23:14 Số lượt xem: 123

Ngày 15/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đã ký Quyế định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh là tổng hợp các Chương trình xúc tiến đầu tư, Chương trình xúc tiến thương mại và Chương trình xúc tiến du lịch được xây dựng trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ được UBND tỉnh phê duyệt. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định áp dụng cho các Cơ quan quản lý Chương trình; Các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình; Các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn: Ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo qui định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh. (Nội dung Quyết định 15/2019/QĐ-UBND theo file đính kèm)

File đính kèm

 

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4288

Đã truy cập : 43696245