Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

08/06/2016 09:39 Số lượt xem: 2888

Các căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án xây dựng một cửa hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh;

                                                   

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (sau đây gọi tắt là Bộ phận TN & TKQ) là đầu mối tập trung hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân để chuyển đến các phòng chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết và nhận trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
 2. Bộ phận TN & TKQ hiện đại là Bộ phận TN & TKQ có trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

 1. Trách nhiệm, chế độ làm việc của Bộ phận TN & TKQ theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
 2. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
 3. Cơ chế phối hợp trao đổi giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở với Bộ phận TN & TKQ trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Điều 3. Lĩnh vực áp dụng

1.TTHC liên quan đến các lĩnh vực thuộc Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu.

-Thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định dự án đầu tư.

-Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

 • Thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định đầu tư dự án ODA.
 • Thẩm định đề xuất dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP...

2. TTHC liên quan đến các lĩnh vực thuộc Luật Đầu tư: Đăng ký đầu tư; Thẩm định chủ trương đầu tư... 

3. TTHC liên quan đến Luật Doanh nghiệp: đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cấp mới, cấp thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 4. Đối tượng áp dụng

1.Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các TTHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.Bộ phận TN & TKQ, Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có liên quan đến giải quyết các TTHC.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC theo Quyết định công bố bộ TTHC do UBND tỉnh ban hành, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trước thời gian quy định trong ; trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ, các phòng chuyên môn chỉ được yêu cầu điều chỉnh, bổ sung không quá một lần.

3. Bộ phận TN & TKQ chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ theo quy định, chỉ nhận và trả kết quả tại một đầu mối là Bộ phận TN & TKQ.

4. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các phòng, bộ phận chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

5. Những hồ sơ không thuộc các lĩnh vực được quy định tại Điều 3 quy chế này mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ phòng chuyên môn để tiếp nhận và giải quyết theo quy định hiện hành.

 

Chương II

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Điều 6. Vị trí của Bộ phận TN & TKQ

Bộ phận TN & TKQ chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Sở; Bộ phận TN & TKQ do lãnh đạo Văn phòng làm Trưởng bộ phận và công chức thuộc biên chế Văn phòng do Giám đốc Sở quyết định phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ Bộ phận TN & TKQ

1.Tiếp tổ chức, cá nhân đến làm việc; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc hoàn thiện TTHC, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.                                         

2. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn quy định. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức cá nhân đến các bộ phận khác thuộc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Nhận kết quả từ phòng chuyên môn trả cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định.

5. Báo cáo thống kê định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm và đột xuất với Lãnh đạo Sở về tình hình triển khai, kết quả thực hiện tại bộ phận TN&TKQ.

6. Sắp xếp hệ thống tài liệu, hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận TN & TKQ

1. Đối với Trưởng Bộ phận TN & TKQ

Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận TN & TKQ; có trách nhiệm phân công, sắp xếp, bố trí vị trí nơi làm việc phù hợp, thuận tiện cho công chức trong việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; Theo dõi, quản lý thời gian làm việc hằng ngày của công chức làm việc tại Bộ phận TN & TKQ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình tiếp nhận, trả kết quả của Bộ phận TN & TKQ, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định của phòng chuyên môn; định kỳ đánh giá tình hình giải quyết công việc để rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của công chức thuộc Bộ phận TN & TKQ.

Là đầu mối phối hợp với công chức thuộc các phòng chuyên môn khác, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nội dung công việc của nhiều phòng, nhiều công chức.

2. Đối với công chức làm việc tại Bộ phận TN & TKQ

Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng bộ phận phân công.

Hướng dẫn chính xác, đầy đủ, một lần đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch; tiếp nhận và bàn giao hồ sơ đúng quy trình quy định.

Giúp Trưởng bộ phận tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

Kịp thời cập nhật những quy định không phù hợp với tình hình thực tế, đề xuất Trưởng bộ phận để báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Phối hợp với công chức các phòng chuyên môn có liên quan để đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian.

Cập nhật thường xuyên, theo dõi hoạt động trên hệ thống sổ sách, mẫu biểu; kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp, cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin trên hệ thống phần mềm ứng dụng theo quy định.

Mặc đồng phục, đeo thẻ công chức, có biển chức danh đặt trên bàn làm việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

Điều 9. Thời gian làm việc của Bộ phận TN & TKQ:

Bộ phận TN & TKQ nhận hồ sơ và giải quyết công việc trong giờ hành chính, vào tất cả các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định, cụ thể như sau:

- Buổi sáng:  Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.

- Thời gian còn lại trong ngày làm việc dùng để sắp xếp, lưu trữ, cập nhật, chuyển hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ phòng chuyên môn, bộ phận có liên quan chuyển đến.

 Điều 10. Điều kiện làm việc.

Phòng làm việc, diện tích dành cho nơi ngồi chờ của tổ chức và cá nhân; trang thiết bị, trang phục, chế độ công chức của Bộ phận TN & TKQ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương III

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

         THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ MỘT CỬA LIÊN THÔNG        

Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC theo quy định liên hệ và nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của của từng loại hồ sơ. Giải thích, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định về thành phần hồ sơ đối với từng loại TTHC cụ thể.

- Nếu hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ theo quy định, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống phần mềm “một cửa hiện đại” in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời cập nhật vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 và 03 ban hành kèm theo).

- Đối với hồ sơ liên quan đến thành lập mới hoặc đổi tên doanh nghiệp, trước khi tiếp nhận hồ sơ, Công chức tiếp nhận có trách nhiệm liên hệ với Cán bộ phòng ĐKKD được phân công thường trực để tra cứu trên hệ thống, tránh việc trùng tên doanh nghiệp trước khi tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định, thì ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn theo mẫu quy định (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo) cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc một lần, đầy đủ, theo đúng quy định đã được niêm yết công khai.

- Đối với những hồ sơ phức tạp thì công chức Bộ phận TN & TKQ yêu cầu phòng chuyên môn cùng phối hợp tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân.

- Công chức không được tự ý yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm thành phần, số lượng hồ sơ không đúng quy định. Công chức Phòng chuyên môn không được nhận, trả hồ sơ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân. Công chức Bộ phận TN & TKQ không được từ chối tiếp nhận hồ sơ mà không có lý do chính đáng.

Điều 12. Luân chuyển hồ sơ                                                   

 1. Đối với hồ sơ liên quan đến Đăng ký doanh nghiệp

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng ĐKKD để xem xét, giải quyết.

- Trong thời hạn 30 phút, cán bộ được phân công giải quyết của Phòng ĐKKD phải cập nhật vào hệ thống ĐKKD quốc gia để xử lý giải quyết, in giấy biên nhận, chuyển cho bộ phận một cửa lưu giữ.

- Lãnh đạo phòng ĐKKD có trách nhiệm: tiếp nhận, xem xét, phân công, quyết định xử lý hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp đăng ký hoạt động doanh nghiệp chưa đúng, đầy đủ theo quy định thì Phòng hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện trong thời hạn trước 1/3 thời gian giải quyết theo quy định. Việc hướng dẫn được thực hiện theo nguyên tắc một lần, theo đúng quy định.

- Việc luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ phải đảm bảo đúng thời hạn giải quyết từng đơn vị theo quy định.

 1. Đối với hồ sơ thuộc các lĩnh vực khác

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến Lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan vào cuối giờ làm việc mỗi buổi (sáng và chiều) của ngày làm việc.

Thời gian phòng chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ với Bộ phận TN & TKQ phải được thể hiện trong Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ của phòng chuyên môn. Việc chuyển hồ sơ thực hiện bằng văn bản giấy và phần mềm quản lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo)

Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng phòng chuyên môn chuyển lại do chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn trước 1/3 thời gian giải quyết theo quy định, Phòng chuyên môn phải có thông báo do Lãnh đạo Sở phụ trách ký nêu rõ lý do căn cứ vào điều, khoản, văn bản cụ thể, công chức tiếp nhận liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu do lỗi chủ quan của công chức tiếp nhận thì công chức tiếp nhận phải nhận lỗi với các tổ chức, cá nhân khi đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.  

Điều 13. Xử lý, giải quyết hồ sơ

 1. Đối với hồ sơ liên quan đến Đăng ký doanh nghiệp

- Lãnh đạo phòng và công chức phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ theo quy trình trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia; đồng thời cập nhật kết quả giải quyết của từng bước trong phần mềm “một cửa hiện đại”.

- Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước có liên quan khác thì phòng Đăng ký kinh doanh chủ động phối hợp để xử lý hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Sau khi có kết quả giải quyết TTHC, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chuyển lại cho Bộ phận TN & TKQ.

- Trường hợp giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định thì Phòng ĐKKD phải có trách nhiệm thông báo lý do cho Bộ phận TN & TKQ bằng văn bản để có cơ sở giải thích cho tổ chức, cá nhân.

Công chức làm việc tại Bộ phận TN & TKQ có trách nhiệm giải thích cho tổ chức, cá nhân biết lý do và thống nhất với Phòng ĐKKD để viết phiếu hẹn lần 2, trong phiếu ghi rõ lý do viết phiếu lại, thời gian hẹn trả kết quả lần 2; Định kỳ hàng tuần công chức phải tổng hợp báo cáo với lãnh đạo Sở về các trường hợp lỡ hẹn lần 1.

Nếu việc lỡ hẹn thuộc trách nhiệm của công chức Bộ phận TN & TKQ thì công chức đó phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về việc chậm trễ do mình gây ra; nếu trách nhiệm thuộc Phòng ĐKKD thì trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở.

 1. Đối với hồ sơ thuộc các lĩnh vực khác

- Phòng chuyên môn thẩm định và xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân trình lãnh đạo Sở phụ trách, vào Sổ theo dõi giải quyết công việc của phòng; chuyển trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận đúng thời gian quy định.

Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của nhiều phòng khác nhau thì phòng trực tiếp giải quyết hồ sơ làm đầu mối phối hợp với phòng khác có liên quan cùng xử lý hồ sơ.

- Đối với các hồ sơ cần có sự thẩm tra, xác minh, kiểm tra thực tế trước khi giải quyết thì cán bộ, công chức của phòng chuyên môn phải có kế hoạch kiểm tra và báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Sở. Quá trình kiểm tra thực tế phải được lập biên bản, ghi rõ các bên tham gia, thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra. Biên bản được lưu giữ theo hồ sơ.

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: phòng chuyên môn ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết trình  Lãnh đạo Sở và trả lại hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo trước 1/2 thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định thì Phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo lý do cho Bộ phận TN & TKQ bằng văn bản có chữ ký của lãnh đạo Sở để có cơ sở giải thích cho tổ chức, cá nhân.

Công chức làm việc tại Bộ phận TN & TKQ có trách nhiệm giải thích cho tổ chức, cá nhân biết lý do và thống nhất với Phòng chuyên môn để viết phiếu hẹn lần 2, trong phiếu ghi rõ lý do viết phiếu lại, thời gian hẹn trả kết quả lần 2; công chức phải báo cáo với lãnh đạo Sở về việc lỡ hẹn lần 1.

Việc lỡ hẹn thuộc trách nhiệm của công chức thuộc phòng, Bộ phận nào thì công chức đó phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về việc chậm trễ do mình gây ra đồng thời có văn bản xin lỗi nói rõ lý do trễ hẹn, gửi đến tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Điều 14. Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Sau khi nhận kết quả từ phòng chuyên môn, công chức Bộ phận TN & TKQ trả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định và yêu cầu tổ chức, cá nhân ký nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu trả kết quả qua đường bưu điện thì thực hiện theo thỏa thuận riêng.

 

Chương IV

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 15. Trách nhiệm của Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Sở

- Đảm bảo đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận TN & TKQ đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc;

- Bố trí công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với tổ chức, cá nhân làm tại Bộ phận TN & TKQ.

- Theo dõi hoạt động của Bộ phận TN&TKQ, phối hợp với các trưởng phòng nghiệp vụ kịp thời giải quyết các vướng mắc.

- Hàng năm, chỉ đạo Bộ phận TN & TKQ viết cam kết thực hiện nghiêm quá trình giải quyết TTHC, báo cáo kết quả hàng tháng để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng cuối năm.

- Phối hợp Thanh tra sở kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh những sai sót, đề xuất xử lý cán bộ làm việc tại Bộ phận TN&TKQ khi xảy ra sai phạm trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

- Phối hợp xác minh các trường hợp xử lý hồ sơ chậm và các sai sót khi tiếp nhận và trả kết quả, báo cáo Lãnh đạo Sở; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị báo cáo Lãnh đạo Sở

- Đảm bảo điều kiện làm việc cho Bộ phận TN&TKQ; hướng dẫn hoặc cử cán bộ phối hợp với Bộ phận TN&TKQ thu phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước.

- Hàng tháng theo dõi, đánh giá công tác thực hiện Quy chế này, báo cáo Lãnh đạo Sở.

 

 

 

2. Phòng chuyên môn

- Hàng năm, chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng viết cam kết thực hiện nghiêm quá trình giải quyết TTHC, báo cáo kết quả hàng tháng để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng cuối năm

- Lập sổ theo dõi, nhận hồ sơ từ Bộ phận TN & TKQ chuyển đến; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, thời gian và trả kết quả theo quy định của cơ chế một cửa; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả giải quyết hồ sơ chậm hoặc giải quyết sai quy định của pháp luật.

- Báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách các trường hợp doanh nghiệp không đồng tình theo phương án giải quyết trong quá trình giải quyết TTHC, đề xuất biện pháp giải quyết và trả lời doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và các vấn đề liên quan đến phối hợp với các cơ quan khác trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận TN & TKQ trong quá trình giải quyết công việc. Trong trường hợp hồ sơ có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thì Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm chính phải chủ trì và trực tiếp liên hệ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết. Trường hợp vì lý do khách quan (ốm đau, đi công tác..) mà công chức trực tiếp giải quyết TTHC vắng mặt thì phân công công chức khác trực tiếp giải quyết.

  - Rà soát, lập danh mục tài liệu hồ sơ của từng loại TTHC để niêm yết công khai và phục vụ việc theo dõi, kiểm tra, đối chiếu của công chức Bộ phận TN & TKQ, đảm bảo đầy đủ số lượng hồ sơ quy định, rõ ràng về quy trình, thời gian giải quyết của từng khâu để làm căn cứ xác định trách nhiệm. Khi TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế… bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải thông báo bằng văn bản về nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế… của TTHC đó cho Bộ phận TN & TKQ biết để niêm yết, công khai, tổ chức thực hiện và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

- Nhận văn bản từ Bộ phận TN & TKQ và lập hồ sơ công việc, lưu trữ theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các công việc đã giải quyết xong nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo Sở xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; Giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Điều 16. Mối quan hệ phối hợp.

Ngoài các nội dung phải thực hiện phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ quy định, Bộ phận TN & TKQ và các phòng chuyên môn phải thực hiện các mối quan hệ sau:

1.Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu thủ tục còn vướng mắc, chưa rõ ràng thì công chức Bộ phận TN & TKQ trực tiếp trao đổi ngay với phòng chuyên môn để thống nhất trước khi nhận hồ sơ. Trong trường hợp không thống nhất được phương án giải quyết phải báo cáo Lãnh đạo Sở để có phương án giải quyết kịp thời.

2. Hồ sơ do công chức tiếp nhận chuyển đến, nếu kiểm tra phát hiện không đúng quy định, thì phòng chuyên môn có quyền trả lại để yêu cầu bổ sung hồ sơ. Công chức tiếp nhận hồ sơ phải trực tiếp xin lỗi và đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

3. Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân giải quyết chậm hơn quy định mà không có lý do chính đáng thì công chức xử lý hồ sơ phải trực tiếp gặp tổ chức, cá nhân để xin lỗi và trả kết quả giải quyết. Nếu để trễ hẹn lần thứ hai mà không có lý do chính đáng thì Trưởng phòng trực tiếp xin lỗi tổ chức, cá nhân và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 17.  Khen thưởng và kỷ luật

1. Cán bộ, công chức tại Bộ phận TN&TKQ và các phòng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của cơ quan được xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức của Bộ phận TN&TKQ và phòng chuyên môn có liên quan nếu gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc có vi phạm đối với tổ chức, cá nhân, tuỳ theo múc độ sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra sở và các Phòng nghiệp vụ có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung thì phản ánh về Văn phòng Sở, báo cáo Giám đốc Sở xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1303

Đã truy cập : 42927725