Ngày 16/4/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 585/KH-Ttra về phản ánh vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp trong phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư. (Phần 1)

21/05/2020 09:27 Số lượt xem: 93

*Thủ tục giới thiệu địa điểm xây dựng không tương thích giữa Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Điều 46- Luật Xây dựng quy định cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu nhưng Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định quy trình thực hiện thủ tục giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng.

Điều 33- Luật Đầu tư quy định trong hồ sơ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư yêu cầu nhà đầu tư phải nộp Đề xuất dự án đầu tư trong đó có nội dung về địa điểm đầu tư. Như vậy nhà đầu tư phải có địa điểm đầu tư trước khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 9- Nghị định 99/2015/NQ-CP hướng dẫn một số điều Luật Nhà ở, trong hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư yêu cầu phải có Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư. Như vậy đối với các dự án theo Luật Nhà ở thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục giới thiệu địa điểm trước khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Dẫn đến việc thực hiện không thống nhất giữa các địa phương, gây lúng túng cho nhà đầu tư.

* Có sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Nhà ở về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại Điều 17 và Điều 170 Luật Nhà ở quy định một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận đầu tư.

a) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một số công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở;

b) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn;

c) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có giành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở;

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Các dự án khác thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư hoặc Luật Đầu tư công.

Tại Điều 32 và 33 Luật Đầu tư quy định về thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

→Tiêu chí phân chia dự án đầu tư giữa Luật Đầu tư và Luật Nhà ở khác nhau nên thực tế dẫn đến sự chồng lấn. VD: nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh (căn cứ theo Luật Nhà ở), tuy nhiên dự án này lại được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu (căn cứ theo Luật Đầu tư) thì doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước lúng túng, không biết phải thực hiện thủ tục theo Luật Nhà ở hay Luật Đầu tư./.

TTr Sở

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6889

Đã truy cập : 44159655