Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Công cụ đắc lực của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phần cuối)

18/05/2018 14:41 Số lượt xem: 423

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ hệ thống các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong từng lĩnh vực cụ thể của ngành kinh tế.

Cùng với các tổ chức kinh tế lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế đã chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thúc đẩy động lực tăng trưởng của nền kinh tế và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Ngày 2/6/2017 Quốc hội đã ban hành “Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, quy định những chính sách cụ thể và khung khổ pháp lý để điều chỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này được hưởng rất nhiều hỗ trợ từ Chính phủ. 

2. Những điểm sáng của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là khung khổ pháp lý cao nhất và mang tính liên tục, nhất quán, toàn diện cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật mới này sẽ giúp phát triển doanh nghiệp gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực doanh nghiệp này, thông qua việc thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia. Đặc biệt, Luật này sẽ xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Trung ương đến địa phương và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân.

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội ban hành ngày 2/6/2017, chính thức có hiệu lực 01/01/2018. Luật gồm 4 chương 35 Điều.

Đối tượng áp dụng của luật bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 của Luật.

Về tiêu chí xác định DNNVV, Luật sử dụng 03 tiêu chí là số lao động, doanh thu, nguồn vốn để xác định. Trong đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (không quá 200 người) là tiêu chí bắt buộc, được kết hợp với một trong 2 tiêu chí là tổng nguồn vốn (không quá 100 tỷ đồng) hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề (không quá 300 tỷ đồng).

Luật đưa ra 7 hình thức hỗ trợ chung, bao gồm: hỗ trợ về tiếp cận tín dụng; thuế và kế toán; mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung; mở rộng thị trường; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

Về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Luật quy định trong từng thời kỳ Chính phủ có chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV; bổ sung quy định các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác.

Đối với tín dụng ưu đãi (có cấp bù lãi suất của Nhà nước qua các tổ chức tín dụng), Luật quy định chỉ áp dụng đối với 3 nhóm DNNVV trọng tâm - DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Về hỗ trợ về thuế, kế toán, DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

Đối với hỗ trợ mặt bằng sản xuất, Luật quy định tùy điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cụm, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn; thời hạn hỗ trợ tối đa là 5 năm.

Luật hỗ trợ DNNVV được xây dựng theo quan điểm hỗ trợ theo quy mô, hỗ trợ có tính chọn lọc, trọng điểm theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.

Một trong những điểm nổi bật của Luật là hỗ trợ DNNVV thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Luật quy định rõ Quỹ phát triển DNNVV là: đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập để cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Luật cũng nêu rõ về Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Việc bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Luật cũng quy định, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, Luật hỗ trợ DNNVV vừa được thông qua cung cấp kênh tiếp cận vốn đa chiều cho doanh nghiệp, với 3 loại quỹ: Quỹ phát triển DNNVV, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV, Qũy đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2079

Đã truy cập : 43097340