Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh

23/08/2019 09:54 Số lượt xem: 318

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT – TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 20/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đã ký Chỉ thị số13/CT-UBND về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh. Nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020), các nhiệm vụ còn lại cần xử lý chuyển tiếp và dự kiến nguồn lực, nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn của 5 năm; việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025) phải đảm bảo mục tiêu thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025), Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc:

- Phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Bắc Ninh, kế hoạch tài chính 03 năm của ngành, địa phương; khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ theo những nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) được cấp thẩm quyền quyết định trong đó: tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm; không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công; Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Thứ hai, rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: (i) Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; (ii) Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; (iii) Danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Thứ ba, soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản và số vốn ứng trước

Tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021 - 2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi (nếu có).

Thứ tư, lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đầu tư công

Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

b) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

c) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

d) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

đ) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

e) Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau:

- Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định.

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định.

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025) đảm bảo yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4227

Đã truy cập : 43696281