Khu vực FDI: Động lực tăng trưởng hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành đô thị thông minh, sáng tạo và thịnh vượng (Phần 1)

02/10/2018 16:20 Số lượt xem: 387

Cùng với 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tỉnh Bắc Ninh đã đi qua chặng đường  hơn 20 năm tái lập tỉnh. Sự phát triển của Bắc Ninh có đóng góp nhất định vào mô hình phát triển kinh tế địa phương trong thời kỳ đổi mới, thể hiện trên một số nội dung như: xây dựng mô hình tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; làm tốt công tác quy hoạch và ban hành, điều chỉnh kịp thời cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng quản lý điều hành, phát huy lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển các khu công nghiệp gắn với đô thị, tổ chức không gian kinh tế và đô thị trên phạm vi toàn tỉnh.Trong quá trình đó, các dự án FDI đầu tư vào tỉnh đã tạo điều kiện cho tỉnh có nguồn lực thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo tác động lan tỏa, góp phần tạo động lực để thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương cho tỉnh thực hiện.

Trong 8 tháng đầu năm, số dự án FDI cấp mới: 130 dự án (tăng 16,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 356,365 triệu USD (tăng 42,1%); số dự án điều chỉnh: 83 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 549,395 triệu USD); thu hồi 14 dự án với tổng vốn đầu tư là 149,618 triệu USD. Lũy kế đến hết tháng 8/2018: cấp đăng ký đầu tư 1.260 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 16.559,232 triệu USD.

Vốn FDI có vai trò quan trọng để các khu công nghiệp phát triển, 8 tháng đầu năm 2018, số dự án cấp mới trong khu công nghiệp là: 71 dự án (tăng 9,2% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 324,87 triệu USD (tăng 37,7%); số dự án điều chỉnh: 72 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 533,706 tỷ VNĐ); thu hồi: 5 dự án, tổng số vốn đầu tư là 100,578 triệu USD. Lũy kế đến hết tháng 8/2018, trong khu công nghiệp cấp đăng ký đầu tư 854 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 15.596,323 triệu USD. Vốn đầu tư FDI trong khu công nghiệp chiếm 94,5% tổng vốn đầu tư.

Về ngành nghề, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Bắc Ninh 15 trên tổng số 21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó các dự án FDI đầu tư vào tỉnh chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với vốn đầu tư đăng ký chiếm 96,1%; hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài hiếm 96,5% tổng vốn FDI đăng ký của tỉnh Bắc Ninh. Năm 2017, khu vực FDI chiếm 61,4% GRDP, 92,2% giá trị sản xuất công nghiệp và 99,4% kim ngạch xuất khẩu. Khu vực FDI đã giúp nâng cao vị thế tỉnh Bắc Ninh trong nhóm dẫn đầu cản nước như GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đứng thứ 2; thu ngân sách đứng thứ 10 toàn quốc.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3032

Đã truy cập : 43139580