Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (Phần 3)

12/01/2018 08:27 Số lượt xem: 1494

2. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tập trung thực hiện quy hoạch phát triển, kế hoạch thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, thực chất, vững chắc và chất lượng mũi nhọn. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới trường, lớp và các loại hình học tập, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ ở mức độ cao nhất; tạo điều kiện thuận lợi cho con em công nhân được học tập và sinh hoạt tại các trường công lập trên địa bàn; xử lý triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định và lạm thu trong trường học. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đồng bộ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân lực thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo đủ nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại  ngữ; tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình xóa phòng cấp 4, kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia và các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được duyệt. Đề cao vai trò công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện trung ương về Bắc Ninh,...

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tập trung quan tâm chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, từng bước kiểm soát các bệnh lây nhiễm; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chất lượng cung ứng dịch vụ tại các tuyến, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu; thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao y đức. Khẩn trương ban hành và tập trung thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và dân số trong tình hình mới. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế; phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế. Cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế.

- Quan tâm đào tạo lao động, giải quyết tốt việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, có giải pháp cung ứng đủ nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tạo việc làm cho lao động nữ 35 tuổi trở lên; phấn đấu giải quyết việc làm cho 27.000 lao động, trong đó xuất khẩu 1.900 lao động; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đào tạo, nhất là đào tạo lao động chất lượng cao thông qua liên kết đào tạo với các nước có doanh nghiệp đầu tư tại Bắc Ninh, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo, các trung tâm dịch vụ và các doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng; tăng cường công tác quản lý xuất khẩu lao động; chú trọng giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; xây dựng quan hệ hài hòa giữa người sử dụng với người lao động. Quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

- Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công; nâng cao thu nhập của hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình ở khu dân cư. Hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ an sinh và phúc lợi xã hội, chú trọng đến tạo cơ hội tự vươn lên thoát nghèo, ổn định thu nhập. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy chữ, học nghề tập trung; duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch; đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh; các Đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã được phê duyệt; Đẩy mạnh thực hiện Ch th s 05-CT/TW v đy mnh hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đồng thời khuyến khích tự do sáng tạo trong hoạt động văn học, nghệ thuật.

Tiếp tục thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thể dục thể thao; triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh lần thứ VIII; nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào ”Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chú trọng đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao.

Thực hiện tốt Chương trình hành động công tác gia đình; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật; chiến lược phát triển thanh niên; hoàn thiện các chính sách quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trong thời kỳ mới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển các khu, điểm du lịch trọng điểm, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt; các điểm di tích tiêu biểu trên tuyến du lịch sông Đuống; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, văn hóa quan họ, du lịch tâm linh, làng nghề sinh thái, khai thác và tạo sức lan tỏa thu hút du khách với các tuyến du lịch Dâu - Bút Tháp - Kinh Dương Vương - Bến Bình Than; Đền Đô - Phật Tích; khu lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Ngô Gia Tự, đền Bà Chúa Kho, Chùa Dạm.

3. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hoạt động thông tin, truyền thông; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trên cơ sở đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm tiếp thu và làm chủ công nghệ, kỹ thuật tiến bộ chuyển giao vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh. Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ nhất là việc đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm….

- Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông; mở rộng, hiện đại hóa các mạng lưới và ngầm hóa mạng lưới ngoại vi, dùng chung cơ sở hạ tầng; cung cấp nhiều dịch vụ trên các lĩnh vực, thực hiện chương trình viễn thông công ích; xây dựng trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng; thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án đã phê duyệt. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung xây dựng Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu công dân; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý dùng chung; Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin; đảm bảo thông tin liên lạc; triển khai thực hiện quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; nâng cao hiệu quả, hoạt động báo chí - xuất bản và chất lượng phát thanh truyền hình; đẩy mạnh hoạt động công tác thông tin đối ngoại trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững theo hướng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tập trung triển khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thực hiện tốt công tác quản lý về đất đai; tổng rà soát tất cả các trường hợp vi phạm về đất đai và có hướng giải quyết từng vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; triển khai thống kê đất đai năm 2018; thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Gia Bình, triển khai lập dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Du; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đin - đổi thửa.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả quản lý về tài nguyên nước, khoảng sản; nâng cao vai trò gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các cơ quan, đơn vị để chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác; kiên quyết xóa bỏ toàn bộ các điểm tập kết cát sỏi trái phép và không đúng quy hoạch. Thực hiện điều tra, đánh giá và dự báo khả năng tiếp nhận nước thải của các sông chính; kế hoạch quan trắc động thái nước dưới đất; tập trung triển khai thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Chương trình chủ động ứng phó và biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh.

Hoàn thành số hóa cơ sở dữ liệu quản lý môi trường; nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt; thực hiện nghiêm kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại.

(còn tiếp)

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3106

Đã truy cập : 43088743