UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 về việc Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

02/12/2020 07:47 Số lượt xem: 183

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 17/2020/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm 03 chương, 29 Điều với một số nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh:

- Quy định này quy định về trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

- Các dự án đầu tư trong quy định này là dự án có sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc vốn đầu tư công; không bao gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); dự án thuộc đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; dự án phải thực hiện theo Luật quản lý sử dụng tài sản công; các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có đề nghị hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Những nội dung liên quan khác không nêu trong Quy định này, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đất đai, nhà ở và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng ngoài khu, cụm công nghiệp bao gồm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị quản lý chuyện ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện)

b) Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp đầu tư xây dựng ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Nguyên tắc chung:                    

- Các dự án đầu tư có sử dụng đất phải được thực hiện một trong các hình thức sau: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, xử lý tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Dự án có sử dụng đất phải thực hiện lập, phê duyệt và công bố danh mục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định này. Đối với các dự án nhà ở, khu đô thị phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi công bố danh mục dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật về nhà ở.

4. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Giới thiệu địa điểm (khi có yêu cầu) và quy hoạch xây dựng

Bước 2. Lựa chọn nhà đầu tư

Bước 3. Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 4. Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện...); thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án, thẩm, duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, phòng cháy chữa cháy; cấp giấy phép xây dựng.

5. Nội dung quy định cụ thể về cơ quan giải quyết, đối tượng, Thành phần hồ sơ trình tự giải quyết của từng bước quy định tại Chương II

6. Chương III quy định điều khoản thi hành, trong đó nêu rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, quy định việc xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2020. Thay thế Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

Gửi kèm toàn văn Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6988

Đã truy cập : 45174073