Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật quy hoạch, trọng tâm là Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

16/07/2019 13:34 Số lượt xem: 238

Sáng ngày 15/7/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật quy hoạch, trọng tâm là Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó: Triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương. Sau hơn một năm triển khai Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 là chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các Bộ, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

2.Tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

3. Đảm bảo kinh phí lập quy hoạch và hướng dẫn các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đối với tỉnh Bắc Ninh, ngay khi Luật quy hoạch được thông qua và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ được ban hành, tỉnh đã kịp thời triển khai một số các nội dung công việc cụ thể đó là:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tập huấn nội dung quy định của Luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật quy hoạch cho các sở, ngành, tổ chức, các nhân có liên quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. UBND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực trao đổi, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia góp ý liên quan để hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch. Đến nay, Chính phủ đã có Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 7/5/2019 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 (hiệu lực từ 1/7/2019), Tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai theo hướng dẫn.

3. Chủ động rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tính đến ngày 28/022018 và các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.

Đồng thời tổ chức xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện đối với các quy hoạch đã được phê duyệt sắp hết hiệu lực; triển khai thực hiện đối với các quy hoạch đang tiến hành lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt; triển khai thực hiện đối với các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập điều chỉnh mà chưa được thẩm định….

4. Tập trung nguồn lực và chuẩn bị các bước đối với việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định:

- UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 112/UBND-KTTH ngày 05/4/2018 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thành lập Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 16/11/2018; đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐQH ngày 08/01/2019; thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tại Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2019.

- Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 05/7/2019.

- Đã bố trí nguồn vốn để thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung tổ chức triển khai các bước lập nhiệm vụ và lập Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.

Tại Hội nghị của Chính phủ, sau khi nghe ý kiến tham luận, kiến nghị của đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Công Thương và 12 tỉnh, thành phố của cả nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phân tích, nhấn mạnh, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới.

Phó Thủ tướng đề nghị cần thống nhất về cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh…

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Trước khi kết thúc Hội nghị, tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động đề xuất nội dung vào quy hoạch tỉnh với tầm nhìn chiến lược phù hợp với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh) tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo thời gian và chất lượng theo đúng quy định của Luật và chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.  

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4037

Đã truy cập : 43696320