Giới thiệu quy định về trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

06/09/2017 13:56 Số lượt xem: 1879

Ngày 08/8/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Nội dung của Quy định gồm gồm 3 chương và 26 điều nêu rõ phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, quy định cụ thể trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm công khai, minh bạch trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP. Giúp các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu UBND tỉnh thực hiện thống nhất quy trình theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tính thống  nhất và rõ ràng trong các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện đồng bộ quy trình thủ tục các bước trong đầu tư xây dựng đất đai môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số quản trị hành chính công PAPI.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Quy định này được niêm yết và thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh; các sở, ngành có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định này. Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, các tổ chức, cá nhân và các nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

(Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND).

Nguồn: Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1212

Đã truy cập : 42946073