Giới thiệu nội dung mới của thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

11/07/2017 14:43 Số lượt xem: 1537

Để khắc phục một số bất cập, vướng mắc trong giải quyết khiếu nại hành chính được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

           Ngày 20/10/2016 .Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2016. Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung 7 nội dung của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP và bổ sung 3 biểu mẫu (Biểu mẫu số 01A-KN về đơn khiếu nại; Biểu mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh; Biểu mẫu số 08A-KN về quyết định trưng cầu giám định).         

           Trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung, có một số điều, khoản được quy định lại một cách chặt chẽ hơn. Có những điểm mới quan trọng được sửa đổi, bổ sung cần quan tâm đó là:

          Thứ nhất, bổ sung khoản 3 Điều 7, bổ sung quy định được gia hạn thời gian xác minh khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà chưa thực hiện xong việc xác minh nhưng không làm cho thời gian giải quyết khiếu nại vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại. Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh thực hiện theo mẫu số 04A-KN ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 quy định việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin tài liệu bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại. Theo quy định mới đã bỏ nội dung "việc cung cấp thông tin, tài liệu bằng chứng được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu" và bổ sung quy định nội dung làm việc được lập thành biên bản làm việc theo mẫu.

Thứ ba, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 15 về trưng cầu giám định. Theo đó, chỉ có người giải quyết khiếu nại mới có quyền quyết định việc trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định thực hiện theo Mẫu số 8A-KN ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP và thay thế Mẫu số 8-KN ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP.

Thứ tư, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 18 quy định về báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại. Theo quy định mới, bổ sung quyền được bảo lưu ý kiến của các thành viên trong tổ xác minh và ghi rõ trong báo cáo xác minh trong trường hợp có ý kiến khác nhau.

Thứ năm, sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 21 về tổ chức đối thoại. Điểm mới của quy định sửa đổi là trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại. Quy định này đã bỏ trường hợp người có trách nhiệm xác minh có thể tổ chức đối thoại thay cho người giải quyết khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai.

Trên đây là những điểm mới  của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTCP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại tìm hiểu nghiên cứu áp dụng thực hiện. 
Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1283

Đã truy cập : 42927766