CÔNG TÁC BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

21/06/2018 10:24 Số lượt xem: 598

Ngày 18/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh có công văn số 1044/KH-ĐTG gửi các cơ quan chủ quản và các đơn vị chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc yêu cầu lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018. Nội dung công văn cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Quy định chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.

          Thực hiện Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có quy định về thời hạn báo cáo (tại Điều 51). Theo đó, thời hạn gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm cụ thể:

          - Gửi báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10 tháng 7;

          - Gửi báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

Để công tác báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh được hiệu quả; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan trên thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan chủ quản: Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 theo mẫu số 01 và các phụ biểu (số 01, 02, 03, 04, 05, 06) quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Hệ thống thông tin) theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với các cơ quan được giao làm chủ đầu tư, chủ dự án thành phần: Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 theo mẫu số 01 và các phụ biểu (số 01, 02, 03, 04, 05, 06) quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời thực hiện cập nhật thông tin chương trình, dự án trên Hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 & Điều 11 của Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện báo cáo về tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

4. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 05/7/2018 để Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Cập nhật các số liệu về giám sát và đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu các cơ quan, đơn vị có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Đ/c Đồng Minh Long – Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; ĐT: 0982 818 657 để được giải đáp.

* Lưu ý:

 - Ngày 24/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Trung tâm tin học – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. Do đó, đối với báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018, đề nghị 100% các đơn vị cập nhật lên Hệ thống thông tin. Các đơn vị không thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin được coi như chưa thực hiện công tác báo cáo theo quy định. Sau ngày 05/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không gửi đúng hạn hoặc gửi nhưng không đúng nội dung và đầy đủ số liệu theo yêu cầu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các biện pháp xử lý theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; Đồng thời các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của các nội dung và số liệu báo cáo.

- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp chung báo cáo của cấp xã và của Ban quản lý dự án cấp huyện do mình quản lý trước khi báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3677

Đã truy cập : 43121096