Công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2018

26/04/2018 09:07 Số lượt xem: 355

Ngày 05/4/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2018.

Danh mục gồm 03 dự án:  trong đó có 01 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và 02 dự án đầu tư có sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

 Giao đơn vị được giao làm bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

 (Gửi kèm Quyết định).

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2932

Đã truy cập : 43088725