Công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018

23/02/2018 13:47 Số lượt xem: 2196

Ngày 09/02/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018.

Danh mục gồm 01 dự án đầu tư có sử dụng đất (đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giới thiệu địa điểm lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng tại Văn bản số 3924a/UBND-XDCB ngày 07/11/2017).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

 Giao UBND thành phố Bắc Ninh là đơn vị đề xuất có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

 (Gửi kèm Quyết định).

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4089

Đã truy cập : 43101967