Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

03/10/2018 15:52 Số lượt xem: 413

Căn cứ Nghị định số 163/2016NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung kinh phí;

Căn cứ Quyết định số: 343/QĐ-KH&ĐT ngày 02/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh về việc giao bổ sung dự toán NSNN năm 2018;

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc ninh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3728

Đã truy cập : 43376186