Cơ cấu tổ chức của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh

16/05/2017 13:33 Số lượt xem: 7245

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở:

Đồng chí: Nguyễn Đình Xuân

Tiểu sử tóm tắt:

Từ tháng 4 năm 1987 đến tháng 7 năm 1987

Công tác tại văn phòng Bưu điện tỉnh Hà Bắc

8/1987- 6/1997

Tổ trưởng tổ cơ vụ Bưu điện thị xã Băc Ninh, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh)

7/1997- 12/1997

Cán bộ kỹ thuật Công ty điện báo điện thoại Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

1/1998- 9/2001

Phó Giám đốc Công ty điện báo điện thoại - Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

10/2001- 9/2002

Phó Giám đốc Công ty Viễn thông- Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

10/2002- 3/2003

Q. Giám Đôc Công ty Viễn thông- Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

4/2003- 5/2005

Giám Đốc Công ty Viễn thông Bắc Ninh, Bí thư chi bộ, ủy viên BCH Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

6/2005- 06/2007

Phó Giám đốc Bưu điên tỉnh Bắc Ninh

7/2007- 12/2007

Giám Đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh, ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan, Phó bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

1/2008- 9/2010

Giám Đốc Viễn Thông Bắc Ninh, Bí thư Đảng uỷ, ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan tỉnh

9/2010- 12/2015

Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám Đốc Viễn thông Bắc Ninh

01/2016- nay

Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án lớn theo chức năng nhiệm vụ của Sở đề ra hàng năm và phát sinh giao của cấp trên. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác thanh tra; Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và làm chủ tài khoản.

Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở 

Điện thoại CQ: 0222.3822.546

Email: ndxuan.skhdt@bacninh.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Quang Thành

Điện thoại CQ: 0222. 3822.547

Email: nqthanh.skhdt@bacninh.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 05/2005 đến tháng 12/2006: Chánh thanh tra - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 01/2007 đến tháng 10/2012: Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 10/2012 đến năm 05/2015: Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 05/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách phòng Kinh tế ngành; Tổng hợp Quy hoạch; Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

3. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại CQ: 0222. 3823.469

Email: nvngoc.skhdt@bacninh.gov.vn       

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 08/2011 đến tháng 03/2015: Chuyên viên Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 03/2015 đến tháng 05/2015: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 05/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách phòng Khoa giáo Văn xã; Phòng Doanh nghiệp, KTTTT&TN, ; Trung tâm Thông tin tư vấn và XTĐT

4. Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Phương Thảo

Điện thoại CQ: 0222.3822.569

Email: vtpthao.skhdt@bacninh.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2012: Chánh Văn phòng - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2015: Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách Văn phòng Sở; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Đăng ký kinh doanh

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC SỞ:

1. Văn phòng:

Điện thoại: 0222.3822.569

Fax: 0222.3825.777

- Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Chiển

Điện thoại DĐ: 0912.514.369

Địa chỉ Email: dvchien.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó chánh văn phòng: Nguyễn Duy Hà

Điện thoại DĐ: 0975 308 868

Địa chỉ Email: ndha.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thuỷ Hằng

Điện thoại DĐ: 0912 778 465

Địa chỉ Email: ntthang.skhdt@bacninh.gov.vn

2. Thanh tra:

Điện thoại: 0222. 3874.011

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Quang Chính

Điện thoại DĐ: 0902.114.078

Địa chỉ Email: nqchinh.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ Email: pttung.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Trần Quỳnh Hoa

Điện thoại DĐ: 0915.044.055

Địa chỉ Email: tqhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

- Trưởng phòng : Lê Ngọc Tú

Điện thoại DĐ: 0904.223.010

- Phó Trưởng phòng: Mai Xuân Hòa

Điện thoại: 02223870741

Địa chỉ Email: mxhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Vũ Bá Anh Linh

Điện thoại DĐ:  0915 772 257

Địa chỉ Email: vbalinh.skhdt@bacninh.gov.vn

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Quế Chi

Điện thoại DĐ: 0912 238 135

Điện thoại: 0222. 3875.188

- Phó Trưởng phòng: Thân Thị Hồng

Điện thoại DĐ: 0916.847.999

Địa chỉ Email: tthong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Cường

Điện thoại DĐ: 0989.977.559

Địa chỉ Email: vvcuong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Trọng Kiên

- Điện thoại DĐ:  0943 828 888

- Địa chỉ Email: ptkien.skhdt@bacninh.gov.vn

5. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

Điện thoại: 0222. 3875.611

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Trường Giang

Điện thoại DĐ: 0912.312.609

Địa chỉ Email: nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Tuấn Anh

Điện thoại DĐ: 0904.999.171

Địa chỉ Email: pvtanh.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Đinh Văn Hùng

Điện thoại DĐ: 0913.392.099

Địa chỉ Email: dvhung.skhdt@bacninh.gov.vn

6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

Điện thoại: 0222.3874.010

- Trưởng phòng: Đỗ Văn Hà

Điện thoại DĐ: 0983.925.318

Địa chỉ Email: dvha.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Huy

- Điện thoại DĐ:  0914 289 268

- Địa chỉ Email: lqhuy.skhdt@bacninh.gov.vn

7. Phòng Kinh tế đối ngoại:

Điện thoại: 0222.3824,902

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại DĐ: 0982.127.997

Địa chỉ Email: nvhieu.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Hoàng Tiến Đức

Điện thoại DĐ: 0904.153.758

Địa chỉ Email: htduc.skhdt@bacninh.gov.vn

8. Phòng Kinh tế ngành:

Điện thoại: 0222.3875.679

- Trưởng phòng: Đỗ Mạnh Tưởng

Điện thoại DĐ: 0912.550.105

Địa chỉ Email: ntte.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Tuấn Giang

- Điện thoại DĐ:  0989 334 401

- Địa chỉ Email: nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

* Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư:

Điện thoại: 0222. 3854.469

- Giám đốc: Nguyễn Thế Tề

Điện thoại DĐ: 0988.672.171

Địa chỉ Email: ntte.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bùi Minh Thông

Điện thoại DĐ: 0912.325.529

Địa chỉ Email: bmthong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Diêm Mạnh Hùng

Địa chỉ Email: dmhung.skhdt@bacninh.gov.vn

ĐỊA CHỈ EMAIL CÁN BỘ SỞ KH&ĐT TỈNH BẮC NINH

Họ và tên Địa chỉ Email Chức vụ
Nguyễn Đình Xuân ndxuan.skhdt@bacninh.gov.vn Giám đốc Sở
Nguyễn Quang Thành nqthanh.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Giám đốc Sở
Nguyễn Văn Ngọc nvngoc.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Giám đốc Sở
Vũ Thị Phương Thảo vtpthao.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Giám đốc Sở
     
Đỗ Văn Chiển dvchien.skhdt@bacninh.gov.vn Chánh Văn phòng
Nguyễn Duy Hà ndha.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Chánh Văn phòng
     
Trần Bá Thôn tbthon.skhdt@bacninh.gov.vn IT
Nguyễn Thị Thảo ntthao.skhdt@bacninh.gov.vn Kế toán
Nguyễn Văn Trường nvtruong.skhdt@bacninh.gov.vn Chuyên Viên
Nguyễn Thị Oanh ntoanh.skhdt@bacninh.gov.vn Văn thư
 
Nguyễn Quang Chính nqchinh.skhdt@bacninh.gov.vn Chánh Thanh tra
Phạm Thanh Tùng pttung.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Chánh Thanh tra
Trần Quỳnh Hoa tqhoa.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Thị Chi ntchi.skhdt@bacninh.gov.vn Chuyên Viên
Nguyễn Đình Toàn ndtoan.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Kim Thị Bích Ngọc ktbngoc.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Toàn Trung nttrung.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Phạm Khắc Nam pknam.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Thân Thị Hồng tthong.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Vũ Văn Cường vvcuong.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Bùi Huy Kiên bhkien.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Đỗ Thị Lan Hương dtlhuong.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Thân Ái Thảo Vân tatvan.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Trà My ntmy.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Bùi Văn Huấn bvhuan.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Nguyễn Thị Quế Chi ntqchi.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Nguyễn Quốc Tuấn nqtuan.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Hoàng Tuấn Giang nhtgiang1.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Trần Thế Trưởng tttruong.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Dương THị My dtmy.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Lê Quốc Huy lqhuy.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Đỗ Văn Hà dvha.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Đồng Minh Long dmlong.skhdt@bacninh.gov.vn Chuyên Viên
Kiều Hùng Sơn khson.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Thị Minh Hương ntmhuong.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Cát Văn Khải cvkhai.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Đỗ Mạnh Tưởng dmtuong.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thủy Hằng ntthang.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Phạm Trọng Kiên ptkien.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hương nthuong.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Vũ Thùy Linh vtlinh.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Phạm Văn Tuấn Anh pvtanh.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Hữu Trường Giang nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Đinh Văn Hùng dvhung.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Yến ntyen.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Đinh Văn Vịnh dvvinh.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Lê Ngọc Tú lntu.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Vũ Bá Anh Linh vbalinh.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Mai Xuân Hòa mxhoa.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hồng nthong.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Thị Thủy ntthuy.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Văn Đạt nvdat.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
 
Nguyễn Văn Hiếu nvhieu.skhdt@bacninh.gov.vn Trưởng phòng
Hoàng Tiến Đức htduc.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Minh Phúc nmphuc.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Minh Huệ nmhue.skhdt@bacninh.gov.vn Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Vui ntvui.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Quốc Giang nqgiang.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ
Nguyễn Quang Sơn ntlop.skhdt@bacninh.gov.vn Cán bộ

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2591

Đã truy cập : 43132507