Cơ cấu tổ chức của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh

16/05/2017 13:33 Số lượt xem: 1805

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở:

Đồng chí: Nguyễn Đình Xuân

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án lớn theo chức năng nhiệm vụ của Sở đề ra hàng năm và phát sinh giao của cấp trên. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác thanh tra; Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và làm chủ tài khoản.

Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở 

Điện thoại CQ: 0222.3822.546

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Quang Thành

Điện thoại CQ: 0222. 3822.547

3. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại CQ: 0222. 3823.469

4. Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Phương Thảo

Điện thoại CQ: 0222.3822.569

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC SỞ:

1. Văn phòng:

Điện thoại: 0222.3822.569

Fax: 0222.3825.777

- Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Chiển

Điện thoại: 0222.3825.777

Điện thoại DĐ: 0912.514.369

Địa chỉ Email: dvchien.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó chánh văn phòng: Nguyễn Duy Hà

Điện thoại DĐ: 0975 308 868

Địa chỉ Email: ndha.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Trần Quỳnh Hoa

Điện thoại DĐ: 0915.044.055

Địa chỉ Email: tqhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

2. Thanh tra:

Điện thoại: 0222. 3874.011

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Quang Chính

Điện thoại DĐ: 0902.114.078

Địa chỉ Email: nqchinh.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ Email: pttung.skhdt@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

- Trưởng phòng : Lê Ngọc Tú

- Phó Trưởng phòng: Mai Xuân Hòa

Điện thoại DĐ: 0912.425.145

Địa chỉ Email: mxhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Vũ Bá Anh Linh

Điện thoại DĐ:  0915 772 257

Địa chỉ Email: vbalinh.skhdt@bacninh.gov.vn

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

Điện thoại: 0222. 3875.188

- Trưởng phòng: Phạm Khắc Nam

Điện thoại DĐ: 0912.418.417

Địa chỉ Email: pknam.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Thân Thị Hồng

Điện thoại DĐ: 0916.847.999

Địa chỉ Email: tthong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Cường

Điện thoại DĐ: 0989.977.559

Địa chỉ Email: vvcuong.skhdt@bacninh.gov.vn

5. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

Điện thoại: 0222. 3875.611

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Trường Giang

Điện thoại DĐ: 0912.312.609

Địa chỉ Email: nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Tuấn Anh

Điện thoại DĐ: 0904.999.171

Địa chỉ Email: pvtanh.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Đinh Văn Hùng

Điện thoại DĐ: 0913.392.099

Địa chỉ Email: dvhung.skhdt@bacninh.gov.vn

6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

Điện thoại: 0222.3874.010

- Trưởng phòng: Đỗ Văn Hà

Điện thoại DĐ: 0983.925.318

Địa chỉ Email: dvha.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Huy

- Điện thoại DĐ:  0914 289 268

- Địa chỉ Email: lqhuy.skhdt@bacninh.gov.vn

7. Phòng Kinh tế đối ngoại:

Điện thoại: 0222.3824,902

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại DĐ: 0982.127.997

Địa chỉ Email: nvhieu.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Hoàng Tiến Đức

Điện thoại DĐ: 0904.153.758

Địa chỉ Email: htduc.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Huệ

Địa chỉ Email: nmhue.skhdt@bacninh.gov.vn

8. Phòng Kinh tế ngành:

Điện thoại: 0222.3875.679

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Quế Chi

Điện thoại DĐ: 0912 238 135

Địa chỉ Email: ntte.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Tuấn

Điện thoại DĐ: 0982.585.466

Địa chỉ Email: nqtuan.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Tuấn Giang

- Điện thoại DĐ:  0989 334 401

- Địa chỉ Email: nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn

9. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và tư nhân:

Điện thoại: 0222. 3875.656

- Trưởng phòng: Đỗ Mạnh Tưởng

Điện thoại DĐ: 0912.550.105

Địa chỉ Email: dmtuong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuỷ Hằng

Điện thoại DĐ: 0912 778 465

Địa chỉ Email: ntthang.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Trọng Kiên

- Điện thoại DĐ:  0943 828 888

- Địa chỉ Email: ptkien.skhdt@bacninh.gov.vn

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

* Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư:

Điện thoại: 0222. 3854.469

- Giám đốc: Nguyễn Thế Tề

Điện thoại DĐ: 0988.672.171

Địa chỉ Email: ntte.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bùi Minh Thông

Điện thoại DĐ: 0912.325.529

Địa chỉ Email: bmthong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Diêm Mạnh Hùng

Địa chỉ Email: dmhung.skhdt@bacninh.gov.vn

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6371

Đã truy cập : 41669958