CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

30/06/2016 08:14 Số lượt xem: 6406

Điều 1. Vị trí chức năng        

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (sau đâu gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO); đấu thầu; đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư (PPP); đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

 Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hằng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nước được giao;

b) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của UBND tỉnh;

d) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo UBND tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

đ) Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh;

e) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

g) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được duyệt và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo phân cấp.

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạch và kế hoạch:

a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao;

c) Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền;

đ) Về Đầu tư công: thực hiện theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

6. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO):

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình UBND phê duyệt và báo cáo   Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

7. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với các dự án do   Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

9. Về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

11. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của UBND tỉnh.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND tỉnh.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh và   Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

18. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Sở:

- Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND,   Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và    Đầu tư theo quy định;

- Phó Giám Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

- Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do UBND tỉnh ban hành.

b) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

- Phòng Kinh tế đối ngoại;

- Phòng Khoa giáo, Văn xã;

- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư.

2. Biên chế

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BẮC NINH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/QĐ-KHĐT  ngày 01/ 3 / 2017

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Bản Quy định này quy định về  chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, bao gồm: Phòng nghiệp vụ và các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư có quy định riêng.

2. Các nội dung liên quan đến công tác quản lý nội vụ của phòng, đơn vị, chế độ thông tin, báo cáo, quy trình và sự phối hợp trong giải quyết công việc thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; các phòng nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra và cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Sở chịu sự điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc điều chỉnh

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Sở theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh và các quy định của pháp luật.

          2. Thực hiện nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ theo hướng kết hợp giữa toàn diện và chuyên môn, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kế hoạch và đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Bảo đảm rõ ràng, minh bạch trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả trong sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

1. Chức năng

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; tham mưu xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trên địa bàn tỉnh; chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư công trong một số ngành, lĩnh vực bao gồm: khối kinh tế tổng hợp; các Ban, cơ quan của Đảng; khối nội chính; các huyện, thị xã, thành phố.

2. Nhiệm vụ

2.1. Theo dõi tổng hợp công tác kế hoạch và đầu tư của các đơn vị:

a) Khối các huyện, thị xã, thành phố.

b) Khối các cơ quan kinh tế tổng hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND-Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế,  Kho bạc, Cục Thống kê, Ngân hàng nhà nước tỉnh; các tổ chức tài chính, tín dụng, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

c) Khối các Ban, cơ quan của Đảng: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo, Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính, Ban dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

d) Khối các cơ quan nội chính: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

2.2. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ:

a) Công tác quy hoạch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, báo cáo Lãnh đạo Sở trình các cấp thẩm quyền theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập mới, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, các vùng liên huyện, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh.

- Tổ chức thẩm định đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh; lập danh sách thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện trình UBND tỉnh quyết định thành lập.

- Tham mưu thẩm định các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Công bố và tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hàng năm theo quy định.

b) Công tác tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công:

- Tổ chức triển khai xây dựng, tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội;  tham mưu các chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; dự thảo các văn bản về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh.

- Xác định hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch; hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch; xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội và tham mưu hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm do cấp tỉnh quản lý; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, hàng năm trong quá trình tổ chức thực hiện (trừ nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG, vốn sự nghiệp); tham mưu hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

c) Quản lý đầu tư công:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối ứng các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương (Trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, ODA,…).

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án cấp xã quyết định chủ trương đầu tư được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết công tác đầu tư công, báo cáo nợ đọng xây dựng định kỳ 6 tháng, cả năm và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

d) Công tác khác:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công của các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chuẩn bị các nội dung công tác liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội vùng, liên kết vùng của tỉnh.

e) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.3. Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị:

- Phối hợp với các phòng, đơn vị về thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí, thẩm định quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu, các đề án, dự án có tính chất như quy hoạch thuộc các phòng chuyên ngành phụ trách.

- Phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công thuộc lĩnh vực các phòng phụ trách.

- Phối hợp với phòng trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật do các phòng chuyên ngành phụ trách.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung về xúc tiến đầu tư.

- Phối hợp với Văn phòng sở thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành kế hoạch và đầu tư ở các sở, ngành và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện.

2.4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải; công tác đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh; thẩm định về đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Theo dõi tổng hợp công tác kế hoạch và đầu tư của các đơn vị:

a) Khối Sở, ngành: Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải.

b) Các doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Trung ương và địa phương thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

2.2. Chủ trì, tham mưu, giúp Giám đốc Sở  thực hiện nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn các ngành, cơ quan chức năng cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh về Lập, thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; quản lý dự án đầu tư, đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư; hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm thuộc Sở, ngành được phân công theo dõi.

b) Công tác quy hoạch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, thẩm định liên quan đến công tác lập mới, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, phụ trách.

c) Tham mưu phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công theo dõi.

d) Tổng hợp chung về công tác thẩm định liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư công (thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, …), đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư, tiến độ xây dựng đối với tất cả các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền theo quy định. Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư đối với ngành, lĩnh vực, dự án được phân công theo dõi.

e) Nghiên cứu xây dựng chương trình, đề án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án đầu tư (như: đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư...).

f) Thẩm định kế hoạch đấu thầu (hoặc điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu); gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng; giải quyết các thủ tục hành chính về đấu thầu thuộc thẩm quyền của Sở, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng của Sở theo quy định của pháp luật, giải quyết tình huống trong đấu thầu đối với các gói thầu được giao.

g) Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện theo chức năng của ngành về công tác đào tạo quản lý dự án, đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

h) Quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công  và các ngành: Khối các cơ quan kinh tế tổng hợp (Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND-Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế,  Kho bạc, Cục Thống kê, Ngân hàng nhà nước tỉnh; các tổ chức tài chính, tín dụng, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trên địa bàn tỉnh), Khối các Ban, cơ quan của Đảng (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo, Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính, Ban dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh), Khối các cơ quan nội chính (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ) (trừ giao thông nông thôn và các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới): Thẩm định gửi đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (hoặc chủ đầu tư) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

i) Xây dựng và theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đối với các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi gửi Phòng Tổng hợp - Quy hoạch để tổng hợp chung.

j) Chủ trì tham mưu về việc phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải trong công tác quản lý dự án đầu tư. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Sở Tài chính về giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

2.3. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Tham gia, phối hợp với phòng Tổng hợp – Quy hoạch: trong việc thẩm định, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; Trong công tác tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, năm; Trong công tác xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm thuộc Sở, ngành được phân công theo dõi.

b) Gửi các phòng thuộc Sở kết quả thẩm định các thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu theo ngành lĩnh vực của các phòng, đơn vị được phân công theo dõi; phối hợp với các phòng, đơn vị theo dõi công tác đấu thầu, quá trình thực hiện dự án.

c) Tham gia, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Sở trong công tác thẩm định các nội dung có liên quan về kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, dự án đầu tư do các phòng chủ trì thực hiện.

d) Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ vốn đầu tư và dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

e) Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện kiểm tra về công tác đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.

f) Phối hợp thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

g) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Khoa giáo, văn xã

1. Chức năng

Phòng Khoa giáo, Văn xã  là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Theo dõi tổng hợp công tác kế hoạch và đầu tư của các đơn vị:

a) Khối Sở, ngành: Khoa học và công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Lao động-Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Đài phát thanh-Truyền hình.

b) Tổ chức chính trị-xã hội: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh… và một số tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp khác.

c) Các đơn vị sự nghiệp của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa xã hội đóng trên địa bàn tỉnh.

 

2.2. Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm thuộc các sở, ngành, đơn vị được phân công theo dõi.

b) Công tác quy hoạch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, thẩm định  liên quan đến công tác lập mới, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, phụ trách.

c) Quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi tình hình thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách thuộc sở, ngành, lĩnh vực được phân công, cụ thể:

Chủ trì thẩm định: Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Thẩm định và thẩm định điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với dự án đầu tư có hoặc không có cấu phần xây dựng thuộc cấp tỉnh quản lý); Thẩm định thiết kế, dự toán đối với các dự án không có cấu phần xây dựng; Thẩm định dự toán đối với phần tài sản, trang thiết bị được mua cùng dự án (trừ thiết bị công trình và thiết bị công nghệ) thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Giám đốc Sở; Giám sát, theo dõi, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

d) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi gửi Phòng Tổng hợp quy hoạch để tổng hợp chung.

e) Chủ trì thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm; đề xuất, kiến nghị các biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đối với các ngành, lĩnh vực được phân công.

f) Kiểm tra, theo dõi, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch, chương trình, tình hình thực hiện dự án, thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc trong điều hành triển khai thực hiện.

g) Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực Phòng được phân công gửi về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp chung.

h) Quản lý công chức, viên chức, cán bộ, tài sản được giao và quản lý hồ sơ, tài liệu chuyên môn của phòng theo thẩm quyền quy định.

i) Viết tin, cung cấp các văn bản nghiệp vụ để cập nhật tin trên cổng thông tin điện tử.

2.3. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Tham gia lập, thẩm định, theo dõi, đánh giá thực hiện Quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

b) Tham gia phối hợp đề xuất lựa chọn các dự án đầu tư công; đề xuất phân bổ vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (5 năm) và hàng năm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Tham gia phối hợp thẩm định Dự án thực hiện theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Dự án PPP thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách.

d) Tham gia phối hợp thẩm định các nội dung có liên quan về kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, dự án đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia do các phòng nghiệp vụ khác chủ trì thực hiện.

e) Tham gia, phối hợp với Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư trong việc theo dõi công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

f) Phối hợp với Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch và tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ vốn đầu tư và dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

g) Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

h) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế Ngành

1. Chức năng

Phòng Kinh tế Ngành là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Theo dõi tổng hợp công tác kế hoạch và đầu tư của các đơn vị:

a) Khối Sở, ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

b) Các Doanh nghiệp TNHH MTV, Đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thuộc lĩnh vực các ngành kinh tế được phân công  trên địa bàn tỉnh.

2.2. Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở  thực hiện nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm thuộc các Sở, ngành được phân công theo dõi.

b) Công tác quy hoạch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, thẩm định liên quan đến công tác lập mới, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, phụ trách.

c) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành kinh tế.

d) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi, gửi Phòng Tổng hợp quy hoạch để tổng hợp chung.

e) Quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;  đề xuất giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

f) Đối với các lĩnh vực phụ trách: Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định và thẩm định điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có hoặc không có cấu phần xây dựng thuộc cấp tỉnh quản lý); Thẩm định thiết kế, dự toán đối với các dự án không có cấu phần xây dựng; Thẩm định dự toán đối với phần tài sản, trang thiết bị được mua cùng dự án (trừ thiết bị công trình và thiết bị công nghệ) thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Giám đốc Sở; Giám sát, theo dõi, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

g) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án đầu tư, công tác thẩm định các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi, gửi Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Kinh tế đối ngoại để tổng hợp chung.

h) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đối với các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi, gửi Phòng Tổng hợp, Quy hoạch để tổng hợp chung.

2.3. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Tham gia, phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch trong việc thẩm định, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch; trong việc xây dựng  kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm, hàng năm thuộc các Sở, ngành được phân công theo dõi.

b) Tham gia, phối hợp thẩm định các nội dung có liên quan về kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; chủ trương đầu tư, dự án đầu tư do các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác chủ trì thực hiện.

c) Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư trong việc theo dõi công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phân bổ vốn đầu tư  và dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

e) Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

f) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế Đối ngoại

1. Chức năng:

Phòng Kinh tế đối ngoại là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); đầu mối tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; Phối hợp với các sở, ban, ngành trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); phối hợp thực hiện việc quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Theo dõi tổng hợp công tác kế hoạch và đầu tư của các đơn vị:

          a) Khối các sở ngành: Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý các khu công nghiệp.

          b) Bộ phận đối ngoại và hợp tác, xúc tiến đầu tư của các Sở, ban, ngành.

2.2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

a) Xây dựng, theo dõi, đánh giá chiến lược, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về thu hút FDI, ODA, NGO, PPP; chương trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn.

b) Về quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO):

- Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, NGO; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, NGO; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, NGO trình UBND phê duyệt và báo cáo  Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, NGO; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, NGO có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, NGO.

c) Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận hồ sơ các dự án FDI ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thực hiện nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thẩm định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư; hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư; phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ngoài khu công nghiệp;

Là đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình phát triển các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phòng theo dõi. Phối hợp với phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, phòng Đăng ký kinh doanh tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phòng phụ trách theo dõi.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư FDI.

d) Về xúc tiến đầu tư:

Thực hiện chức năng “đầu mối” giúp Lãnh đạo Sở trong việc quản lý nhà nước về hoạt động xúc  tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hàng năm và cả giai đoạn. Chủ trì triển khai các kế hoạch, chương trình, hoạt động xúc tiến theo kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

e) Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt: Tiêu chí lựa chọn sơ bộ, đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi,các nội dung lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng công bố đề xuất dự án.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp/ điều chỉnh/ thu hồi quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện cấp/ điều chỉnh/ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đối ứng dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quản lý chung các hoạt động về PPP trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

f) Phối hợp cùng các phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

g) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án thuộc phạm vi theo dõi của phòng, sau khi được Giám đốc giao.

h) Quản lý cán bộ, công chức, quản lý tài sản được giao và quản lý hồ sơ, tài liệu chuyên môn của phòng trước khi bàn giao về lưu trữ cơ quan.

i) Viết tin, cung cấp các văn bản nghiệp vụ, các nội dung liên quan đến kêu gọi và xúc tiến đầu tư để cập nhật tin trên cổng thông tin điện tử.

j) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.3. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở thẩm định Chủ trương đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định điều chỉnh bổ sung dự án, thẩm định các nội dung về đấu thầu các dự án sử dụng vốn ODA, PPP; các nội dung có liên quan về kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, dự án đầu tư do các phòng nghiệp vụ khác chủ trì thực hiện.

b) Phối hợp, tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

c) Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

f) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

 

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và tư nhân

1. Chức năng:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh; Xây dựng mô hình và cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; cơ chế, chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân, tổng hợp tình hình, giám sát, đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

a) Tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh (không bao gồm doanh nghiệp FDI). Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể và tư nhân, đầu tư của doanh nghiệp nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm gửi phòng Tổng hợp Quy hoạch.

b) Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

e) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

f) Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tổng hợp xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

h) Làm đầu mối phối hợp với các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm trao đổi thông tin, tổng hợp tình hình và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

i) Hướng dẫn các nhà đầu tư là các doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân tới địa phương tìm hiểu về đầu tư. Thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp.

j) Theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp.

k) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, công tác trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; tình hình đầu tư, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; tổng hợp dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

l) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

2.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Tham gia, phối hợp thực hiện thẩm định các nội dung có liên quan về quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, thực hiện các dự án đầu tư do các phòng, đơn vị khác chủ trì thực hiện.

b) Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân.

c) Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

2.3. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh

1. Chức năng:

Phòng Đăng ký kinh doanh là đơn vị thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiên việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

c) Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý do UBND tỉnh, Cục thuế, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

d) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp. 

e) Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

f) Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

g) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh.

h) Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

i) Đề xuất các cơ chế, chính sách trong công tác đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký trên địa bàn tỉnh; soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được Lãnh đạo Sở giao.

j) Thực hiện tham mưu Lãnh đạo Sở về quản lý doanh nghiệp xã hội theo quy định.

k) Tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi theo thẩm quyền.

 2.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi, gửi Phòng Tổng hợp – Quy hoạch để tổng hợp chung.

b) Phối hợp với  Thanh tra Sở trong thực hiên công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

c) Phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân trong việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.

d) Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

e) Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách. Theo dõi, đôn đốc thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực của phòng theo đúng quy định của Nhà nước.

2.3. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở

1. Chức năng:

Văn phòng là đơn vị thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công tác: tổ chức bộ máy và cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; tài chính- kế toán, tài sản; tổng hợp chương trình công tác và  hoạt động của Sở; hành chính, quản trị; dân quân, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự; ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ:

2.1.Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở  thực hiện nhiệm vụ:

a) Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo đúng quy định pháp luật.

b) Tổng hợp chương trình công tác, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan theo định kỳ; báo cáo công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan; sơ kết, tổng kết và các báo cáo khác theo phân công.

c) Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành.

d) Chủ trì tổ chức thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

d) Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, quản lý sử dụng, bảo trì, sửa chữa tài sản, đảm bảo vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước.

đ)  Đảm bảo công tác bảo vệ cơ quan, an ninh nội bộ, bảo mật, công tác dân quân, tự vệ; phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường.

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung và hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

f) Tổ chức bố trí, phục vụ hội nghị, họp, tiếp khách trong nước, khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.

g) Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan, giao dự toán thu, chi cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc; dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước.

h) Quản lý, tổ chức cập nhật thông tin, đảm bảo an ninh mạng cho Cổng thông tin điện tử của Sở; thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin.

          i) Xây dựng, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

j) Thường trực về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; thư ký của Hội đồng sơ tuyển công chức.

k) Thông báo triệu tập các cuộc họp giao ban, họp toàn thể cơ quan; thông báo ý kiến của Giám đốc Sở và kết luận phiên họp của lãnh đạo Sở theo uỷ quyền.

l) Xây dựng công sở văn hoá; là đầu mối giúp Giám đốc Sở giữ mối liên hệ công tác với các đoàn thể nhân dân tại cơ quan.

m) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở tổ chức.

2.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.

2.3. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ  Thanh tra Sở

1. Chức năng:

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 Thanh tra Sở có con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở  thực hiện nhiệm vụ:

a) Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

b) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng:

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân theo quy định của pháp luật về tiếp dân.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo khi được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tổng hợp báo cáo về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi thường Nhà nước; tham gia tố tụng trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Chủ trì giúp phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

d) Công tác khác:

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công  phụ trách. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của sở.

2.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị:

a) Phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu, quy chế báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định; giám sát đánh giá đầu tư đối với các huyện, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư.

c) Phối hợp các phòng: Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

e) Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; Cổng thông tin điện tử và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc và gửi danh sách đơn vị nộp phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra sở về Văn phòng.

f) Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

2.3. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8271

Đã truy cập : 45309416