Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cắm mốc ranh giới lâm phận đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng Bắc Ninh quản lý

29/07/2019 09:02 Số lượt xem: 159

Ngày 21/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cắm mốc ranh giới lâm phận đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng Bắc Ninh quản lý. Trong đó, một số nội dung chủ yếu được phê duyệt cụ thể như sau:

Tên dự án: Cắm mốc ranh giới lâm phận đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng Bắc Ninh quản lý; Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm; Địa điểm xây dựng: các huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh; Mục tiêu đầu tư: Xác định rõ phạm vi sử dụng đất để quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao; hạn chế và ngăn ngừa tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Tạo điều kiện sử dụng đất ngày càng hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đảm bảo thực hiện các dự án phát triển lâm nghiệp khác; Tổng mức đầu tư (dự kiến): 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng); Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.

 

Phòng KTN - Sỏ KH&ĐT.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5583

Đã truy cập : 43590107