Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

10/01/2020 10:08 Số lượt xem: 132

Chiều 9/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2019 là một năm đáng ghi nhớ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến nền kinh tế, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; đạt mức tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có nhiều tiến bộ; thể dục thể thao đạt nhiều thành tích, truyền cảm hứng mạnh mẽ để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chất lượng cuộc sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Có được những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành, trong đó, có phần đóng góp quan trọng của Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020.


Nhằm thực hiện thành công 2 Nghị quyết quan trọng của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ với phương châm “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mạnh mẽ để kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tư duy, đổi mới, vận dụng linh hoạt những chỉ đạo của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, bám sát nội dung Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, cần chủ động tháo gỡ vướng mắc, thực thi các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số xếp hạng quốc tế…

Với vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ và tham mưu giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là những vấn đề mới, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành qua mạng ở tất cả các lĩnh vực, vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử đạt hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong suốt chặng đường phát triển của Ngành, gắn liền với sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà tiền thân là Ủy ban Kiến thiết Nhà nước nói riêng luôn giữ vững và khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước. Mỗi khó khăn đã vượt qua, mỗi thành tích đã đạt được, mỗi bước trưởng thành và vươn tới của Ngành và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều gắn liền với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hợp tác chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân.

Hôm nay và mai sau, cùng với chặng đường phát triển đất nước trở nên cường thịnh, vì hạnh phúc của Nhân dân, sứ mệnh, trọng trách tiếp tục đặt lên vai những người làm Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đòi hỏi toàn Ngành phải nâng mình lên một tầm cao mới; trang bị cho mình một tư duy đột phá, một tầm nhìn chiến lược; không ngừng đổi mới và cải cách; đủ sức tiếp nhận những thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta, cùng phương châm hành động xuyên suốt là lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu và là thước đo cao nhất, góp phần cùng toàn thể bộ máy hành chính và hệ thống chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chúng tôi ý thức được rằng nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết; chất lượng tăng trưởng cũng như năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh tuy đã có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu. Kết quả của sự đổi mới về thể chế, pháp luật, chính sách mới chỉ ở tầm cao mà chưa thực sự đi vào cuộc sống, chưa đi sâu xuống cấp dưới, xuống từng doanh nghiệp. Tình trạng trì trệ còn chưa được khắc phục. Chặng đường đổi mới, sáng tạo, dựng xây và phát triển đất nước còn dài, khó khăn, thách thức còn nhiều và những hạn chế, tồn tại còn cần phải tiếp tục khắc phục triệt để, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, quyết tâm giữ vững ngọn cờ cải cách, đổi mới, dũng cảm vượt qua chính mình, vì lợi ích chung của đất nước, không vì lợi ích cục bộ, dám nghĩ, dám làm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, vươn lên, cống hiến. Đồng thời, không ngừng củng cố bản lĩnh của một cơ quan đầu ngành trong quản lý nhà nước, tham mưu chiến lược cho Đảng và Chính phủ. Cùng với đó là triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, nắm chắc cơ hội, hành động nhanh, chính xác, kịp thời; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra không chỉ của riêng ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà còn của cả nước, giúp đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển, đúng như mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau Hội nghị, cùng với việc quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3813

Đã truy cập : 43696266