Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018

12/02/2019 14:46 Số lượt xem: 646

Thực hiện theo nội dung Văn bản số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 128/UBND-XDCB ngày 11/01/2019 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt đồng đấu thầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu

I. Kết quả thực hiện

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lựa chọn 3.961 gói thầu, trong đó có 3.146 gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Biểu 2.1 kèm theo); 815 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên theo quy định tại điểm d, đ, e và g Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Biểu 2.2 kèm theo).

Tỷ lệ tiết kiệm giảm giá so với giá gói thầu được duyệt thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2018 đạt được cụ thể như sau:

+ Đấu thầu rộng rãi có tỷ lệ tiết kiệm: 4,1%.

+ Chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm: 3,79%.

+ Chào hàng cạnh tranh có tỷ lệ tiết kiệm: 2,61%.

+ Mua sắm trực tiếp có tỷ lệ tiết kiệm: 2,02%.

+ Tự thực hiện có tỷ lệ tiết kiệm: 2,49 %.

Tổng giá trị tiết kiệm qua các hình thức lựa chọn nhà thầu giảm 335.437 triệu đồng so với tổng giá gói thầu được duyệt là 8.290.261 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chủ yếu là: Đấu thầu rộng rãi 986 gói thầu (chiếm 24,89%). Chỉ định thầu 1.501 gói thầu (chiếm 71,32%) chủ yếu là gói thầu tư vấn và phi tư vấn như: Lập HSMT, đánh giá HSDT; Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán… Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được áp dụng là phương pháp giá thấp nhất để đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu:

Nhằm đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh, ngày 07/9/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Trung tâm đấu thầu quốc gia- Cục quản lý đấu thầu tổ chức khóa đào tạo đấu thầu qua mạng cho các các cán bộ làm công tác đầu thuộc các Sở, ngành, địa phương và một số đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Khóa học đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và đào tạo những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng, theo đó các giảng viên đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc và tháo gỡ những khó khăn, vấn đề mà học viên gặp phải trong thực tế công tác.

Mặt khác, ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản thông báo, hướng dẫn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng quy định, cụ thể: Văn bản số 714/KH-ĐTG ngày 04/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v thông báo quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

Đồng thời, để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; khảo sát, lập thiết kế, dự toán trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách nghiêm túc, ngày 16/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 806/KH-ĐTG gửi các Sở, ngành và địa phương đề nghị chủ động rà soát, kiểm tra hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, theo đó chỉ thẩm định và phê duyệt đối với những hồ sơ đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện Công bằng- Minh bạch – Hiệu quả, ngày 30/7/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1377/KH-ĐTG V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã nêu ra những điểm tích cực và một số những tồn tại về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đã phổ biển, quán triệt những nội dung yêu cầu đối với các đơn vị, chủ đầu tư để công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt kết quả tốt hơn nữa.

3. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

a) Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu:

Thực hiện theo nội dung Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính V/v quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Qua công tác theo dõi, giám sát tình hình thực hiện công tác đấu thầu cho thấy các đơn vị chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện việc đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 214 gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với tổng giá gói thầu được duyệt là 1.084.353 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.042.146 triệu đồng, trong đó có 198 gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, 16 gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

Ngoài ra, theo số liệu tổng hợp, đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư có 86 gói thầu đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu qua mạng trên 254 gói thầu đấu thầu rộng rãi thuộc quy mô nhỏ, đạt tỷ lệ khoảng 113% so với lộ trình quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính (còn lại một số gói thầu đấu thầu qua mạng do chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt dự án đầu tư theo phân công, phân cấp của Luật Xây dựng).

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được áp dụng chủ yếu là phương pháp giá thấp nhất.

4. Tình hình phân cấp trong đấu thầu:

Trên cơ sở thực hiện Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13, các Nghị định của Chính phủ có liên quan. Theo đó, ngày 20/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (trong đó quy định một số nội dung về trình tự thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kiểm tra, giám sát trong đấu thầu; Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư do UBND tỉnh ủy quyền có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng).

Tiếp đó, để hoàn thiện cơ sở pháp lý giúp các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật (do có sự thay thế, điều chỉnh, bổ sung các Nghị định, Thông tư…), ngày 19/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình 45/TTr-KH.ĐTG gửi UBND tỉnh đề nghị ban hành văn bản QPPL: “Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh”

5. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu:

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra: Trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về chấp hành pháp luật về đầu tư công; đấu thầu;…đối với phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và một số đơn vị có liên quan.

 Các vấn đề chính phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và giám sát trong đấu thầu: Thiếu đăng công bố kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; Chủ đầu tư chưa tiến hành thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc bước lập dự án theo quy định…

Kết thúc các cuộc thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các Kết luận Thanh tra số 1189/KL-TTra ngày 06/7/2018 và Kết luận số 1839/KL-TTra ngày 10/10/2018.

Ngoài ra, ngày 14/12/2018 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 513/QĐ-KHĐT về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu:

Về cơ bản năng lực cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu tại các đơn vị chủ đầu tư đáp ứng theo yêu cầu quy định. Một số đơn vị đã tổ chức quán triệt và phối hợp với cơ quan có chức năng triển khai các lớp tập huấn về đấu thầu nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ đấu thầu cho đội ngũ cán bộ công tác trong ngành như UBND thành phố Bắc Ninh...Theo báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn, 100% cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu có chứng chỉ khóa học đấu thầu. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị tuy đáp ứng về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các chủ đầu tư là các đơn vị cấp xã. Một số đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu, chưa đủ độ tin cậy để giúp các chủ đầu tư thực hiện công tác đấu thầu, việc xử lý các tình huống trong đấu thầu còn lúng túng, làm kéo dài thời gian đấu thầu.

7. Công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu:

- Việc giải quyết kiến nghị: Ngày 11/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của công dân về một số nội dung liên quan đến Hợp đồng nguyên tắc. Theo đó, ngày 20/12/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2193/KH-ĐTG về việc trả lời công dân và đã được đăng tải công khai trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

- Việc xử lý vi phạm về đấu thầu: Thực hiện các Kết luận thanh tra đã ban hành 02 Quyết định thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở với tổng số tiền xử lý là 98.995.000 đồng đối với 04 đối tượng; kiến nghị giảm trừ trong quá trình quyết toán: 33.620.000 đồng đối với 01 đối tượng.

8. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu:

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không có nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu.

9. Tên và chức danh của Lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của địa phương:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Thành.

- Chức danh: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

10. Tình hình triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu theo nội dung Chỉ thị số 47/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, ngày 20/3/2018  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 443/KH-ĐTG về việc thông báo thực hiện Chỉ thị số 47/2017/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện Công bằng- Minh bạch – Hiệu quả, ngày 30/7/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1377/KH-ĐTG V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nội dung yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/2017/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Đồng thời, trong các báo cáo thẩm định kế hoạch lưa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh là đấu thầu qua mạng theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực quán triệt, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra các hành vi tiêu cực trong đấu thầu.

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu năm 2018

1. Kết quả đạt được:

Công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực có thể kể đến, như: Các công trình cơ bản đã lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả; Đấu thầu qua mạng bước đầu được triển khai sâu rộng đến các chủ đầu tư trên địa bàn. Theo số liệu báo cáo năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 214 gói thầu (tăng 192 gói thầu so với số lượng gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2017), tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng trong năm 2018 cũng đã có xu hướng tăng (năm 2018 tỷ lệ đạt 3,89% so với 3,11% vào năm 2017), đó là một trong những mặt thực sự tích cực đối với công tác triển khai đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh; Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công. Đồng thời, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Ninh. 

2. Hạn chế, tồn tại:

- Trong công tác quản lý đấu thầu, cán bộ làm công tác đấu thầu của một số đơn vị chủ đầu tư đặc biệt là cấp xã, phường còn thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý dự án; Các đơn vị chỉ tập trung cho cán bộ học nghiệp vụ để được cấp chứng chỉ mà chưa thường xuyên tự tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ. Có những chủ đầu tư không có năng lực phải thuê đơn vị tư vấn đấu thầu nhưng không sát sao, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện.

- Việc triển khai đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đã có những điểm tích cực (năm 2018 có 214 gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng). Tuy nhiên có đến 86/214 gói thầu thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh, còn lại trên địa bàn 08 huyện, thị xã, thành phố chỉ tổ chức thực hiện được 128 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng. Mặc dù tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc thiếu quan tâm và quyết tâm từ một số cơ quan, đơn vị (đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã) đã dẫn đến tỷ lệ tổng số lượng gói thầu thực hiện qua mạng trên toàn tỉnh còn chưa đảm bảo theo lộ trình quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính.

- Về chất lượng báo cáo của các ngành và địa phương còn thiếu về số liệu, thuyết minh còn sơ sài. Đa số các đơn vị chỉ tổng hợp báo cáo đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị, chưa đánh giá được tình hình công tác quản lý trong đấu thầu của ngành, của địa phương, chưa đi sâu vào nội dung theo yêu cầu. Nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu còn sai sót, chưa đầy đủ, mẫu biểu tổng hợp không đúng theo quy định. Qua đó nhận thấy trách nhiệm của các đơn vị chưa cao, còn chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý.

3. Nguyên nhân:

- Việc triển khai đấu thầu qua mạng ở cấp huyện, cấp xã còn đạt tỷ lệ chưa cao, nguyên nhân chủ quan và quan trọng nhất dẫn tới thực trạng đó chính là vẫn còn sự thiếu quan tâm và quyết tâm từ phía một số chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan quản lý nhà nước (ở cấp huyện, xã) cộng thêm tâm lý e ngại thay đổi từ cách làm cũ của đấu thầu truyền thống sang đấu thầu qua mạng. Nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu còn chưa thực sự tự nguyện, chưa thể hiện quyết tâm trong việc triển khai đấu thầu qua mạng, dẫn đến số lượng gói thầu thực hiện qua mạng còn chưa đảm bảo theo lộ trình quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính.

- Còn nhiều cán bộ của bên mời thầu và nhà thầu chưa được đào tạo về đấu thầu qua mạng, gặp khó khăn khi chuyển đổi từ phương thức đấu thầu trên giấy tờ truyền thống sang đấu thầu điện tử.

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại chỉ tương thích với hệ điều hành Windows và trình duyệt Internet Explorer, dung lượng hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu còn bị hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc đính kèm các gói thầu xây lắp có nhiều bản vẽ.

III. Giải pháp và kiến nghị

1. Đối với địa phương

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với chất lượng của công tác báo cáo, phê bình và không giao chủ đầu tư cho các đơn vị nhiều lần không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

- Xem xét đưa các cơ chế khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, đồng thời có chế tài phù hợp, đủ mạnh đối với những cơ quan, đơn vị thực hiện không đảm bảo theo quy định để việc tổ chức và triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đi vào nền nếp và theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và quy định tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đối với Trung ương

- Tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tăng cường tổ chức các kì thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, đảm bảo chuẩn hóa, đánh giá thực chất năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu, đảm bảo các cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác đấu thầu có đủ trình độ, kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các quy định về đấu thầu.

- Tiếp tục chú trọng công tác truyền thông nhằm từng bước thay đổi thói quen, nhận thức của các bên liên quan bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu…Đồng thời, hoàn thiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tiện lợi hơn cho người sử dụng, giải quyết các khó khăn về tốc độ xử lý và dung lượng file hồ sơ dự thầu để phù hợp với các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp có quy mô lớn.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết đối với các gói thầu phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lĩnh vực đấu thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu…(thay vì quy định tối thiếu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) để làm cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu thầu qua mạng, qua đó góp phần đảm bảo sự công bằng – mình bạch trong hoạt động đấu thầu.

Phần II. Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư năm 2018:

* Đối với dự án PPP: Trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện thẩm định hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư 09 dự án, trong đó có 03 dự án tổ chức đấu thầu rộng rãi, 06 dự án sau khi tổ sơ tuyển quốc tế có 01 nhà đầu tư đáp ứng tổ chức chỉ định thầu theo quy định.

* Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Tổng số dự án thực hiện công tác đấu thầu là 37 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 15.370,545 tỷ đồng

- Hình thức lựa chọn nhà Đầu tư:

+ Đấu thầu rộng rãi trong nước (theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ): 06 dự án

+ Chỉ định thầu (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ): 16 dự án.

+ Dự án đang triển khai thực hiện các bước sơ tuyển: 15 dự án.

- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư:

+ Đối với dự án thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

+ Đối với dự án Chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Được thể hiện bằng phương pháp chấm điểm thông qua biểu đánh giá kỹ thuật; biểu đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Không có.

3. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

* Đối với dự án PPP: Bên mời thầu thực hiện đăng tải theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

* Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 5 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định ‘‘Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g, h và i Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành”.

Các Bên mời thầu cơ bản đều thực hiện đăng tải các thông tin quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định 30/NĐ-CP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo đúng tiến độ so với quy định. Tuy nhiên có 1 số đơn vị thực hiện đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư chậm so với quy định.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

* Đối với dự án PPP: Không có.

* Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Công tác Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện bắt đầu từ tháng 11 năm 2017, đến thời điểm hiện nay mới lựa chọn đươc 03 nhà đầu tư thực hiện 03 dự án thuộc 3 đơn vị Mời thầu: Sở Công Thương, UBND huyện Thuận Thành, UBND huyện Gia Bình. Còn lại các dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện. Do vậy công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa thực hiện.

5. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Không có.

6. Thông tin về nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại các dự án: Không có;

7. Tên và chức danh của Lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong phạm vi quản lý của địa phương:

* Đối với dự án PPP:

- Họ và tên: Bà Vũ Thị Phương Thảo.

- Chức danh: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

* Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ngọc.

- Chức danh: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

II. Đánh giá việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư năm 2018:

A. Đối với dự án PPP:

1. Kết quả đạt được:

Tổ chức lựa chọn được 10 nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án PPP với TMĐT 2.035,48 tỷ đồng. Việc đầu tư dự án theo hình thức PPP sử dụng nguồn vốn huy động của nhà đầu tư để thực hiện dự án, không trực tiếp dùng vốn NSNN giúp tiết kiệm chi ngân sách cho những lĩnh vực công không đem lại nguồn thu.

2. Hạn chế, tồn tại: Một số dự án thực hiện chỉ định nhà đầu tư sau khi tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.

3. Nguyên nhân: Sau khi thực hiện sơ tuyển chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu để tổ chức chỉ định nhà đầu tư.

B. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất:

  1. Kết quả đạt được:

Trong năm 2018, công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã thực hiện và thực hiện ký kết Hợp đồng dự án có sử dụng đất với 03 dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình do UBND huyện làm Bên mời thầu, Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Vạn Bình với tổng mức đầu tư 73,894 tỷ đồng tại Hợp đồng số 02/HĐ-DASDĐ ngày 16/8/2018;

- Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác chợ dân sinh kết hợp bãi đỗ xe do UBND huyện Thuận Thành làm Bên mời thầu, Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Thương mại 69 Tuấn Hải, với tổng mức đầu tư 34,653 tỷ đồng đồng tại Hợp đồng Số 03/HĐ-DASDĐ ngày 16/8/2018;

- Dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ văn phòng làm việc, trưng bày giới thiệu sản phẩm và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ do Sở Công Thương làm Bên mời thầu, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh công ty Hải Hà - Vũ Thúy với tổng mức đầu tư 24,260 tỷ đồng tại Hợp đồng Số 04/HĐ-DASDĐ ngày 24/8/2018.

Các dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

2. Hạn chế, tồn tại: Do chưa có hướng dẫn cụ thể phương pháp tính giá trị m3 nên Bên mời thầu gặp nhiều khó khăn trong quá trình tính toán giá trị để đưa ra mời thầu và để nhà nhà đầu tư đề xuất.

3. Nguyên nhân: Các văn bản pháp lý chưa có hướng dẫn phương pháp tính giá trị m3 cho dự án sử dụng đất có giá trị thương mại cao.

III. Kiến nghị:

* Đối với dự án PPP: Để đảm bảo  cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế đề nghị tuân thủ nghiêm quy trình, trình tự được quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP; Không thực hiện chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án; Thực hiện gia hạn thời gian đóng thầu khi có ít hơn 03 nhà đầu tư tham dự đối với sơ tuyển hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của dự án nhóm C. Trường hợp sau sơ tuyển có ít hơn 02 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, đề nghị hủy kết quả sơ tuyển và tổ chức lại sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn phương pháp tính giá trị m3 trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 13

Đã truy cập : 43376102