BÁO CÁO: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018

26/11/2018 13:24 Số lượt xem: 401

1. Kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ

1.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Nông nghiệp: Tiến độ sản xuất vụ đông tính đến ngày 15/11, đã gieo trồng được 5.512 ha diện tích cây rau màu vụ đông, đạt 77,6% kế hoạch vụ và bằng 99,5% so với cùng kỳ; trong đó, ngô 542,9 ha; khoai lang 39 ha; khoai tây 1.813 ha, đậu tương 21,7 ha; rau các loại 3.095 ha.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y: Ước đến cuối tháng 11, đàn trâu có 2.456 con, tăng 2,2% so cùng kỳ; đàn bò có 29.795 con, giảm 1,9%; đàn lợn có 345.172 con, tăng 3%; đàn gia cầm có 5.480 nghìn con, tăng 2%. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng trong tháng đạt 6.679 tấn, tăng 6,3% so cùng tháng năm trước.

Hoạt động thú y, tăng cường phổ biến kiến thức, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động các biện pháp phòng,chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang phát sinh tại Trung Quốc và có nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Công tác tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2018 tiếp tục được thực hiện, đã tiêm 31 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn trâu, bò; 582,2 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn lợn; hơn 3 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm và 1,9 nghìn liều vắc xin dại cho đàn chó, mèo.

c) Lâm nghiệp: Tháng 11, trồng thêm được 10 nghìn cây phân tán các loại, khai thác được 160 m3 gỗ tăng 14,2% so với cùng kỳ, 370 ste củi tăng 9,8%.

d) Thuỷ sản: phát triển ổn định, diện tích nuôi trồng thủy sản đến cuối tháng 11 ước đạt 5.040 ha, giảm 0,2% (-12 ha) so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 34.224 tấn, tăng 0,7% so cùng kỳ.

đ) xây dựng nông thôn mới: tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí tiếp tục tăng lên, đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 18,67 tiêu chí/xã, tăng 0,42 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017. Dự kiến đến hết năm toàn tỉnh có 88 xã/97 xã (chiếm 90,7% số xã) và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới   

1.2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): tháng 11 chỉ tăng 3,7% so tháng trước và giảm 7,6% so cùng tháng năm trước; tính chung 11 tháng, tăng 8,4% so cùng kỳ.

b) Về giá trị sản xuất: Tháng 11, ước đạt 105.346,4 tỷ đồng, tăng 3% so tháng trước và giảm 2,4% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 11 tháng, đạt 1.017.749,5 tỷ đồng, tăng 10,6% so cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số tiêu thụ và tồn kho: Tính chung 11 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước.

d) Chỉ số sử dụng lao động: tháng 11, chỉ số sử dụng lao động giảm 0,8% so tháng trước và giảm 8% so cùng tháng năm trước. Sau 11 tháng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp chỉ tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước.

1.3. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng

Tháng 11, vốn đầu t­ư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 384,4 tỷ đồng, tăng 4% so tháng trước và tăng 41,6% so cùng tháng năm trước. Sau 11 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 3.240,3 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 2.209,9 tỷ đồng, tăng 17,5%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 566 tỷ đồng, tăng 24% và ngân sách cấp xã đạt 464,4 tỷ đồng, tăng 61,4%.

1.4. Hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

Đầu tư trong nước: Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/11/2018, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 3.106 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 09 dự án trong đó có 06 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký tăng 420,4 tỷ VNĐ. Thực hiện thu hồi 04 dự án có vốn đăng ký 630 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng, đã cấp mới đăng ký đầu tư 113 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 22.548 tỷ đồng và cấp điều chỉnh cho 88 dự án trong đó có 36 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng 5.368 tỷ đồng. Thực hiện thu hồi 15 dự án có vốn đầu tư là 2.168,5 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20/11/2018, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.275 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 147.279 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/11/2018, cấp mới đăng ký đầu tư 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 9,385 triệu USD; điều chỉnh vốn 14 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 63,552 triệu USD; chấp thuận 05 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 6,43 triệu USD. Tính chung 11 tháng, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 165 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 394,739 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 114 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 847,212 triệu USD; thu hồi 22 dự án với tổng vốn đầu tư là 155,690 triệu USD; chấp thuận 47 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 23,258 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/11/2018, đã cấp đăng ký đầu tư 1.287 dự án FDI còn hiệu lực; tổng vốn FDI sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 17.130,4 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/11/2018, đăng ký thành lập mới 163 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 1.006 tỷ đồng; đăng ký thành lập mới 56 đơn vị trực thuộc. Tính chung 11 tháng, đăng ký thành lập mới 1.858 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 15.567 tỷ đồng; đăng ký thành lập mới 604 đơn vị trực thuộc. Lũy kế, số doanh nghiệp đang hoạt động đến hết  20/11/2018 là 11.792 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 175.344 tỷ đồng; số đơn vị trực thuộc là 2.540 đơn vị..

1.5. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước đạt 3.183,4 tỷ đồng, tăng 2,7% so tháng trước và tăng 7,7% so cùng tháng năm trước. Sau 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 33.629,1 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 11, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 457,8 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 8,6% so cùng tháng năm trước. Sau 11 tháng, doanh thu đạt 4.839,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác cũng đạt mức tăng thấp, doanh thu tháng 11 đạt 569,5 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 9,6% so cùng tháng năm trước. Tính chung 11 tháng, doanh thu dịch vụ đạt 6.287,4 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ năm trước.

b) Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 3.487,7 triệu USD, tăng 5,4% so tháng trước và tăng 2,9% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 33.580,2 triệu USD, tăng 29,3% so cùng kỳ.

Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 2.601,2 triệu USD, tăng 6,4% so tháng trước và giảm 3,8% so cùng tháng năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24.057,5 triệu USD, tăng 3,9%.

1.6. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: Tháng 11, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 2,76 triệu HK, tăng 3,3% so tháng trước và tăng 14% so cùng tháng năm trước. Luân chuyển ước đạt 129,5 triệu HK.km, tăng 3,4% và tăng 14,1%. Lũy kế 11 tháng, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 28,5 triệu HK, tăng 6,3% so cùng kỳ năm 2017; luân chuyển đạt 1.334 triệu HK.km, tăng 8,1%. Doanh thu 11 tháng ước đạt 1.275,4 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Vận tải hàng hoá: Tháng 11 vận tải hàng hóa ước đạt 3,4 triệu tấn, tăng 2,9% so tháng trước và tăng 11,5% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 163,9 triệu tấn.km, tăng 0,2% và tăng 10%. Lũy kế 11 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 34,4 triệu tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.702,9 triệu tấn.km, tăng 6,9%. Doanh thu vận chuyển hàng hoá 11 tháng ước đạt đạt 2.510,6 tỷ đồng, tăng 8,2%.

1.7. Tài chính

Tổng thu NSNN tháng 11ước đạt 1.255,7 tỷ đồng, bằng 38,9% so tháng trước và bằng 95,3% so cùng tháng năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 763,7 tỷ đồng, bằng 28,2% và bằng 87,1%. Sau 11 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 26.203,2 tỷ đồng, đã vượt 9,8% dự toán năm và tăng 45,3% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 20.537,8 tỷ đồng, vượt 14,3% dự toán và tăng 57,6.

Chi ngân sách tháng 11 ước đạt 2.000,8 tỷ đồng, tăng 59,5% so tháng trước và tăng 43,3% so cùng tháng năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương 11 tháng là 14.461,1 tỷ đồng, đạt 96,3% dự toán năm và tăng 43,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó chi cho đầu tư phát triển đạt 7.021,3 tỷ đồng, vượt 60,9% và tăng 53,7%.

1.8. Ngân hàng - Tín dụng

Đến hết tháng 11, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 97.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước, tăng 19% so cùng tháng năm trước và tăng 7,3% so thời điểm cuối năm 2017. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối tháng 11 ước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 0,2% so tháng trước, tăng 19,1% so cùng tháng năm trước và tăng 12,9% so thời điểm cuối năm 2017. Đến cuối tháng, nợ quá hạn còn 700 tỷ đồng, chiếm 0,9% trong tổng dư nợ, giảm 8,9% so cuối tháng trước.

2. Các lĩnh vực Văn hóa xã hội

a) Hoạt động y tế: Tháng 11, toàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh cho 176,1 nghìn lượt người, tăng 4,4% so tháng trước, trong đó điều trị nội trú cho 21,5 nghìn lượt, tăng 5,9%. Tính chung 11 tháng, toàn ngành y tế đã thực hiện khám chữa bệnh cho 1.782 nghìn lượt người, giảm 4,5%; trong đó điều trị nội trú cho 213 nghìn lượt người, tăng 10,8%. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm và thường xuyên kiểm tra ở các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp, trường học bán trú,.. Trong tháng, tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chế biến thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

b) Giáo dục và đào tạo: đang tiến hành công tác kiểm tra chất lượng dạy và học trong nội dung chương trình học kỳ I năm học 2018-2019; thực hiện giao quyền chủ động cho các trường theo phân cấp quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, ôn luyện các đội tuyển học sinh giỏi được quan tâm và ưu tiên kinh phí để mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học. Trong tháng, các trường học cũng tổ chức nhiều hoạt động thi đua lập thành tích cao, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

c) Văn hoá, thể dục thể thao: Trong tháng 11, hoạt động thông tin tuyên truyền tập trung đưa tin, tăng thời lượng phát sóng về các sự kiện quan trọng diễn ra trong nước và trong tỉnh, như: kỳ họp thứ VI Quốc hội khoá XIV; kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; 60 năm Bác Hồ về thăm Bắc Ninh; kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự,... Các hoạt động thể thao được tổ chức sôi nổi gắn với Đại hội Thể dục, Thể thao (TDTT) lần thứ VIII năm 2018; Giải Vô địch Quần Vợt tỉnh; giải Cầu lông, bóng bàn ngành Giáo dục; giải Cầu lông các nhóm tuổi,.. Thể thao thành tích cao tiếp tục được chú trọng, quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế cho thể thao Bắc Ninh trên đấu trường trong và ngoài nước. Trong đó, đáng chú ý là từ ngày 20-29/10 tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công giải Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc với sự tham gia của 10 đội bóng. Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vô địch và giành suất lên thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia năm 2019.

Tóm lại, sau 11 tháng tình hình kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong đó một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng cao, như thu ngân sách, tín dụng và ngân hàng, xuất khẩu; sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi lợn đã phục hồi, các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2861

Đã truy cập : 43139512