BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CẢ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2017 (PHẦN 2)

13/10/2017 07:50 Số lượt xem: 1448

II. ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

1. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm

Tính đến thời điểm 20/9/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 10,08% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,02%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%).

Từ ngày 10/7/2017, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành thêm 0,25% và thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng ước tính tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,9% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 401,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 450,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,9% và tăng 15,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 276,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,5% và tăng 13,5%.

3. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 786,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 851,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm.

4. Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

a. Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Chín ước tính đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước nhưng tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016.

Tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

b. Nhập khẩu hàng hóa

Tháng Chín, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,25 tỷ USD, tăng 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,35 tỷ USD, tăng 2,7%.

Tính chung 9 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 61,3 tỷ USD, tăng 18,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016.

c. Xuất, nhập khẩu dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ 9 tháng năm nay ước tính đạt 9,74 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu dịch vụ 9 tháng ước tính đạt 12,55 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu dịch vụ 9 tháng là 2,81 tỷ USD, bằng 28,9% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

5. Chỉ số giá

a. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 9/2017 tăng 1,83% so với tháng 12/2016 và tăng 3,40% so với cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 9/2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

b. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 9/2017 tăng 2,61% so với tháng trước; tăng 6,12% so với tháng 12/2016; tăng 0,55% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2017 tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 0,03% so với tháng 12/2016 và tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2016.

c. Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III năm nay giảm 1,29% so với quý trước và giảm 2,24% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,71% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá sản xuất công nghiệp quý III giảm 0,64% so với quý trước và giảm 0,70% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý III năm nay tăng 0,57% so với quý trước và tăng 0,69% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 0,61% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi quý III tăng 0,49% so với quý trước và tăng 2,90% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số giá cước vận tải, kho bãi tăng 2,12% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý III năm 2017 tăng 0,78% so với quý trước và tăng 3,97% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2016.

d. Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý III năm nay giảm 0,83% so với quý trước và tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá tăng 4,73% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá quý III giảm 0,19% so với quý trước và tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 2,81% so với cùng kỳ năm 2016.

Tỷ giá thương mại hàng hóa quý III năm nay giảm 0,64% so với quý trước và tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2017, tỷ giá thương mại hàng hoá tăng 1,87% so với cùng kỳ năm 2016.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1254

Đã truy cập : 42946079