BÁO CÁO Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 5 năm 2020

25/05/2020 07:19 Số lượt xem: 244

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 6/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5,1 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 10 dự án với số vốn tăng là 14,4 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/5/2020 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 150,670 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 36 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 173,642 triệu USD, thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 01 triệu USD.

Lũy kế đến 20/5/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1024 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.467,360 tỷ USD (chưa bao gồm dự án hạ tầng).

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 11,757 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 03 dự án với số vốn tăng là 6,3 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18,865 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,2 triệu USD.

Lũy kế đến 20/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 557 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.206,915 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 5/2020 (từ ngày 21/04/2020 đến ngày 20/5/2020), trên địa bàn tỉnh có 04 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 5,127 triệu USD (trong đó có 03 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định với giá trị là 0,717 triệu USD).

Từ đầu năm đến 20/5/2020 trên địa bàn tỉnh có 153 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 45,2 triệu USD.

Lũy kế đến 20/5/2020, có 556 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 368,650 triệu USD

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 05/2020 (từ ngày 21/4/2020 đến ngày 20/5/2020), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,857 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 13 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 20,7 triệu USD; 04 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 5,127 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/5/2020 (từ ngày 21/12/2019 đến ngày 20/5/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 395,077 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 88 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 169,535 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 42 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 180,342 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 153 lượt với giá trị là 45,2 triệu USD. 

+ Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư là 1,2 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 20/5/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1581 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.243,447 triệu USD

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6971

Đã truy cập : 44159735