Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư cả năm 2018

07/01/2019 15:58 Số lượt xem: 205
Thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư định kỳ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; 

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Quy định chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Ngày 04/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 14/KH-ĐTG gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm 2018. Theo đó các đơn vị gửi báo cáo trước ngày 19/01/2019, đồng thời thực hiện công tác báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định.

DOWNLOAD NỘI DUNG CÔNG VĂN

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4628

Đã truy cập : 43121250