Ban hành thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

26/02/2020 09:19 Số lượt xem: 156

Ngày 19/2/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2020/TT/BKHĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 01) hướng dẫn phân loại đánh giá hợp tác xã. Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Thông tư 01 áp dụng cho các HTX tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, chấm dứt hoạt động của HTX. Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng HTX, việc đánh giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 01 đưa ra 04 lĩnh vực để phân loại HTX như: Theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; quy mô thành viên; quy mô tổng nguồn vốn; và theo ngành nghề.

HTX  dịch vụ nông nghiệp Ngăm Mạc (Gia Bình)

Về đánh giá HTX, Thông tư 01 đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí; nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí; nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí.

Hàng năm, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá và cho điểm HTX mình theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn.

Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, hợp tác xã được xếp loại như sau:

Đánh giá

Tổng điểm

Hợp tác xã loại tốt

Từ 80 - 100đ

Hợp tác xã loại khá

Từ 65 - 80đ

Hợp tác xã loại trung bình

Từ 50 - 65đ

Hợp tác xã loại yếu

<50đ

 

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, HTX nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký HTX. Sau đó, chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh.

Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư 01/2020/TT- BKHĐT cũng quy định trường hợp nếu như hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.

Nội dung chi tiết Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT tại đây./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3855

Đã truy cập : 43696347