Bắc Ninh: tháng 10 tháng đầu năm 2020 thành mới 1.955 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 18.945,223 tỷ đồng

16/11/2020 12:56 Số lượt xem: 353

- Trong tháng 10/2020 Số doanh nghiệp thành lập mới: 199 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.752,696 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 năm 2020 đạt 8,8 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 10/2020 đạt 99,2%, đứng thứ 5 cả nước.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 66 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 247 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 223 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 22 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 13 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 36 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 31 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc

- Lũy kế 10 tháng đầu năm số doanh nghiệp thành lập mới: 1.955 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 18.945,223 tỷ đồng, giảm 1% về số doanh nghiệp, tăng 1,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2020 đạt 9,7 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 620 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 2.657 doanh nghiệp và 318 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 2.004 doanh nghiệp và 69 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 252 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 188 doanh nghiệp và 221 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 621 doanh nghiệp và 102 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 368 doanh nghiệp và 47 đơn vị trực thuộc

Tính đến hết ngày 18/10/2020, trên địa bàn tỉnh có 18.497 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 272.902,393 tỷ đồng và 3.677 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- 17.849 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 269.208,906 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,1 tỷ đồng. trong đó:

+ Doanh nghiệp tư nhân: 524 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 1.307,712 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 9.811 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 101.784,884 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 4.839 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 74.463,013 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 2.674 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 91.653,097 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là:                         0,2 tỷ đồng.

- 3.567 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).

- 648 doanh nghiệp và 110 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký 3.693,487 tỷ đồng.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4794

Đã truy cập : 45387277