Bắc Ninh Phê duyệt Tiểu Đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”

19/06/2019 13:30 Số lượt xem: 225

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND, phê duyệt Tiểu đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”.

Đề án xác định mục tiêu chung: Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Nâng cao nhận thức của người sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, giết mổ,  kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ trên địa bàn được an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đề án cũng đề ra 4 mục tiêu cho giai đoạn 2019-2020, cụ thể: Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông lâm thủy sản từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức ATTP tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về quản lý chất lượng ATTP của chủ cơ sở, người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, các gia trại, trang trại, người sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh; Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, ATTP chuyên ngành; Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất ban đầu, thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra Đề án đưa 04 nhóm nhiệm vụ giải pháp chung gồm: Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản; Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất ban đầu, thu gom, sơ chế, chế biến, giết mổ, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

Xem toàn văn đề án tại đây.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4261

Đã truy cập : 43696294