Bắc Ninh phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Bắc Ninh

31/10/2019 13:04 Số lượt xem: 375

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, một số nội dung chính về mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Mục tiêu của Kế hoạch: Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn tiếp theo làm định hướng cho các ngành, các cấp chính quyền địa phương triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả của dự án “Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Bắc Ninh” xác định được các tác động chính của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Bắc Ninh, đối với các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho các ngành, địa phương nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; Căn cứ vào kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030 để các ngành, các cấp nghiên cứu lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch hành động vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như quy hoạch của từng ngành, lĩnh vực; Xác định được các thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với quá trình phát triển của ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xác định đưa ra các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải nhà kính, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện cho từng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung yếu tố biến đổi khí hậu trong chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, của ngành, của vùng và các khu vực trong tỉnh.

Nhiệm vụ chính của Kế hoạch: Tăng cường các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, xây dựng chính sách và khuyến nghị chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2021-2030; Tăng cường các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2030 đến 2050.

Các giải pháp thực hiện Kế hoạch: Giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức quản lý; Giải pháp về khoa học công nghệ; Giải pháp về đào tạo, thông tin tuyên truyền nâng cao năng lực; Giải pháp về tài chính.

(Chi tiết theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh)

Phòng KTN.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7680

Đã truy cập : 45174063