ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ LỆ PHÍ DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019 TẠI TỈNH BẮC NINH

13/02/2020 10:34 Số lượt xem: 242

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng; đảm bảo cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, đồng thời để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá, quy hoạch và bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm, nhu cầu công việc, tiêu chuẩn ngạch công chức do cơ quan có thẩm quyền quy định - Ngày 07/02/2020 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh, theo đó:

Đối tượng dự thi: (i) Công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Ninh, được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; (ii) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm; (iii) Các đối tượng theo quy định trên nếu thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.

Điều kiện dự thi: (i) Đang giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch: 01.003), có khả năng đảm nhận ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; (ii) Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; (iii) Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; (iiii)  Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cử dự thi nâng ngạch.

Cán bộ, công chức đúng đối tượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi, khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải thực hiện nộp lệ phí theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch , thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí: 600.000đồng/người (sáu trăm nghìn đồng chăn.)

Trên đây là nội dung về đối tượng, điều kiện và lệ phí dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh./.      

DOWNLOAD: Kế hoạch 30-KH-UBND 

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3920

Đã truy cập : 43696329