Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với các dự án đã được phân bổ năm 2020 trong tháng cuối năm

03/12/2020 12:56 Số lượt xem: 173

Thực hiện Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Công văn số 1910/UBND-KTTH ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu: (1) Trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; (2) Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; (3) Trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị đối với các dự án đã được phân bổ vốn năm 2020 để phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đã được phân bổ.

Quý cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bắc Ninh đối với các trường hợp chậm tiến độ thực hiện và chậm giải ngân vốn./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7422

Đã truy cập : 45174190