Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển

18/01/2019 10:50 Số lượt xem: 204

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì được môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, cởi mở, thân thiện và an toàn. Với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả tích cực. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước từng bước được nâng cao. Quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp được cải thiện.

Riêng Sở kế hoạch và đầu tư trong năm vừa qua đã có những tham mưu, đề xuất và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Cụ thể:

- Thứ nhất, thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh thông qua việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định như: Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND; Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính và hồ sơ mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận.

- Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, thông qua một số hoạt động nổi bật như:

+ Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định chung như: Cắt giảm 1 nửa thời gian thực hiện một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư so với quy định.

+ Thực hiện cơ chế liên thông trong việc giải quyết thủ tục cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ký Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

+ Phối hợp tốt với Trung tâm hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; Triển khai có hiệu quả cơ chế 4 tại chỗ đối với các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần cắt giảm thời gian thực hiện TTHC cho các cá nhân và doanh nghiệp. Một số thủ tục được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả ngay trong ngày như: thông báo sử dụng mẫu con dấu, thông báo thay đổi thông tin thuế, tạm ngừng kinh doanh…

+ Phối hợp với Cục thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện cấp mã số thuế tự động đối với các trường hợp thành lập mới doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng;

- Thứ ba, thực hiện rà soát, sắp xếp tài liệu đảm bảo khoa học, dễ thấy, dễ lấy, tiện tra cứu để phục vụ tốt nhất nhu cầu tra cứu thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

Kết quả: năm 2018, Sở KHĐT đã thực hiện cấp đăng ký thành lập mới cho 2.042 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần18.115 tỷ đồng; cấp đăng ký thành lập mới cho 681 đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).Tỷ lệ hồ sơ thực hiện đăng ký qua mạng đạt 55% trên tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (tăng 14% so với năm 2017). Tỷ lệ rất hài lòng đạt: 99,68%; tỷ lệ hài lòng đạt 0,32%.

Tính đến hết ngày 20/12/2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 11.918 doanhnghiệp và 2.596 đơn vị trực thuộc còn hoạt động, với tổng số vốn đăng ký gần 177.286 tỷ đồng.

Trong thời gian tới,nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tưđã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Cải cách thể chế

          - Trên cơ sở các quy định của Trung ương, tiếp tục rà soát, xây dựng thành các Quy định, quy trình, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hồ sơ phù hợp với đặc điểm cụ thể của lĩnh vực quản lý và của tỉnh, bảo đảm cho mọi lĩnh vực quản lý đều có các quy phạm pháp luật điều chỉnh một cách chặt chẽ, công khai, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

          - Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, loại bỏ những quy định pháp luật không còn hiệu lực; kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn triển khai.

          2. Cải cách thủ tục hành chính:

          - Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư (Website của Sở) và tại Trung tâm hành chính công tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các văn bản pháp luật.

- Phối hợp tốt với Trung tâm hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, bảo đảm đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch;  góp phần cắt giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Triển khai tốt việc thực hiện sáng kiến 4 tại chỗ (tại Trung tâm hành chính công tỉnh) đối với 100% thủ tục Đăng ký kinh doanh.

- Tập trung thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; trong đó tập trung thực hiện cơ chế liên thông đối lĩnh vực đã đăng ký.

- Triển khai thực hiện tốt Quyết định 106/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong việc hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định 107/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tuyến giữa tổ chức kinh tế với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tiếp tục rà soát trình UBND tỉnh cắt giảm đầu mục hồ sơ và thời gian giải quyết đối vớimột số thủ tục hành chính hiện hành thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở theo hướng đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy:

-  Triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

          - Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan:

          + Tăng cường tính minh bạch trong giải quyết công việc tại cơ quan, nhất là những công việc của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cho mọi lĩnh vực công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở đều phải được công khai, xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật;

+ Cải tiến lề lối làm việc, tác phong, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức theo hướng chuyển mạnh sang cơ chế phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

          - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, vị trí việc làm của cán bộ, công chức bảo đảm khoa học, công bằng. Trên cơ sở đó, tiến hành sắp xếp, bố trí phù hợp với cơ cấu, vị trí, việc làm, tiêu chuẩn chức danh và năng lực trình độ chuyên môn, đạo đức, sở trường của từng cán bộ, công chức.  

          - Xây dựng Kế hoạch và thực hiệc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho từng giai đoạn và hàng năm.

          - Thực hiện có chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc xem xét, bổ nhiệm.

          - Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

          5. Hiện đại hóa hành chính:

- Nâng cao hiệu quả trong ứng dụng, sử dụng cơ sơ dữ liệu về đầu tư và đăng ký kinh doanh quốc gia;  Số hóa 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia;

- Hoàn thiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành trong cơ quan kết hợp với việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2009;

          - Triển khai thực hiện tốt phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản của tỉnh và các phần mềm khác trong quản lý điều hành;

          - Duy trì thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính triển khai ở mức độ 4./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3677

Đã truy cập : 43121025