Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4183 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,366,087
Giải pháp đổi mới công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Để phù hợp với tình hình thực tế, từ khi Luật đất đai năm 2003 ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật về đất đai hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh quyết định về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh, huyện, xã; Quy định về giá các loại đất hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; Trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quy định hạn mức giao đất ở; thu phí và lệ phí v.v…

Báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Số 39-KL/TU về thực hiện giao đất dân cư dịch vụ, số 41-KL/TU ngày 03/4/2012 về tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và số 77-KL/TU ngày 23/02/2013 về giải pháp thực hiện một số nội dung liên quan đến đất đai;

Tập trung thanh tra và xử lý sau Kết luận thanh tra các dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 221/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết được những vấn đề cơ bản công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất được 1.957 dự án, diện tích 8.025 ha, trong đó có nhiều dự án lớn như: Xây dựng 11 khu công nghiệp tập trung, diện tích 2.780,8 ha; các khu công nghiệp vừa và nhỏ được 22 khu, diện tích 722,14 ha; các khu đô thị mới giao đất được 63 dự án, diện tích 813,72 ha v.v...

Cùng với công tác quản lý đất đai, công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, đi vào nền nếp. Các dự án đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường thì mới thẩm định hồ sơ đất đai trình UBND tỉnh Quyết định. Công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên và xử lý nghiêm theo quy định.

Công tác khai thác cát sỏi lòng sông và làm bến bãi tập kết cát sỏi, làm vật liệu xây dựng được quản lý theo quy định của pháp luật đất đai.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường, như việc phân định phạm vi, trách nhiệm giữa các lĩnh vực trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường còn có nhiều điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn trong việc phối hợp, xác định trách nhiệm. Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức ở cơ sở còn hạn chế về lý luận, chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật vẫn còn diễn ra ở một số nơi, chưa được xử lý dứt điểm. Việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư tập trung triển khai còn chậm. Kết quả thu gom các loại chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế và chất thải nguy hại mặc dù đạt chỉ tiêu nhưng chất lượng xử lý chưa đạt yêu cầu.

Để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đến năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trước mắt ngành đã tập trung nhiều giải pháp, như:  Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục công bố, công khai rộng rãi và kịp thời các quy hoạch về tài nguyên và môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại trụ sở UBND cấp xã, huyện; tạo điều kiện cho cộng đồng tiếp cận dễ dàng, thuận tiện các thông tin về tài nguyên và môi trường để phục vụ cho việc đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Tiến hành điều tra, kiểm kê, đánh giá tiềm năng về đất đai, tài nguyên nước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Thực hiện việc đồng bộ hóa các quy hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch sử dụng đất; lồng ghép các yếu tố bảo vệ môi trường vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; phấn đấu giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 90%. Tăng cường các nguồn thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tái đầu tư, hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường. Tiếp tục thực hiện  có hiệu quả quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng điều tra, xây dựng và công bố bảng giá đất hàng năm sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, bảo đảm việc áp dụng giá đất công bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất. Hoàn thiện mạng lưới và nâng cao năng lực quan trắc môi trường; đầu tư trang thiết bị công nghệ, chú trọng trang thiết bị công nghệ quan trắc tự động về môi trường nước, không khí, nhất là tại các khu vực dân cư, đô thị, công nghiệp và những khu vực nhạy cảm khác, nhằm giám sát chặt chẽ diễn biến môi trường, để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các sự cố môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, kiểm tra sau thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm, tạo sự nghiêm minh trong thi hành pháp luật; qua thanh tra, kiểm tra đề xuất được các biện pháp để quản lý có hiệu quả việc khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp nên cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân trong toàn tỉnh, chúng ta quyết tâm xây dựng Bắc Ninh thành một tỉnh phát triển bền vững, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và có môi trường sống trong lành, tốt đẹp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   892BD  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn