Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4185 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,381,170
Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 năm 2013, chương trình công tác tháng 5 năm 2013

I. Kết quả công tác tháng 04 năm 2013

1. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Theo dõi, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 04/2013; Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình BTV tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua; Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về KT-XH; Báo cáo tổng hợp thực hiện vốn đầu tư XDCB quý I/2013; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Rà soát kết quả báo cáo thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/2/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 25/12/2012 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh;  

Trình UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách: bơm tiêu An Trạch, xã Phù Lãng và triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến kênh tiêu vành đai khu xử lý chất thải của tỉnh Bắc Ninh tại xã Phù Lãng; Phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh v/v phân bổ vốn bảo trì trụ sở các cơ quan; Báo cáo sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình MTQG.

2. Công tác thẩm định dự án, đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Về công tác thẩm định dự án: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và thẩm định điều chỉnh dự án nhóm B, C và Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 22 dự án và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Thẩm định kế hoạch đấu thầu: 35 gói thầu.

3. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại, quản lý đầu tư theo hình thức BT

Quản lý hoạt động đầu tư FDI, ODA, NGO trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh 03 Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 390 đơn vị FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh: 4.725,79 triệu USD.

Công tác xúc tiến đầu tư: Cung cấp thông tin về chuyên gia, trí thức kiều bào làm việc hợp tác với tỉnh; Thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam.

Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ tình hình và đề xuất triển khai thực hiện các dự án theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh; Tham mưu. trình UBND tỉnh cấp GCNĐT Dự án đầu tư xây dựng trường THPT Chuyên Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT.

4. Công tác Đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã

Thực hiện công tác quản lý, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; sắp xếp, rà soát, phân loại, chỉnh lý biên tập hồ sơ lưu trữ đăng ký kinh doanh; cập nhật, hiệu đính thông tin về Doanh nghiệp vào hệ thống ĐKKD quốc gia.

Trong tháng đăng ký kinh doanh cho  97 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 284.070 triệu đồng, gồm: Công ty cổ phần: 11 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 67.800 triệu đồng; Công ty TNHH hai thành viên: 16 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 51.800 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên: 68 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 154.470 triệu đồng; Cấp  hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện cho 05 đơn vị và cấp bổ sung địa điểm kinh doanh cho 08 doanh nghiệp ; Cấp đăng ký thay đổi, bổ sung và chuyển đổi cho 67 doanh nghiệp và 04 giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh triển khai rà soát, cập nhật, hiệu đính thông tin về ĐKKD; rà soát các Doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh quá 6 tháng, doanh nghiệp xin tạm nghỉ kinh doanh quá 1 năm liên tục;

Trình UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu về hỗ trợ và giải quyết kiến nghị doanh nghiệp; Quy chế thực hiện hình thức đối thoại trực tuyến giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Triển khai, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện Kết luận thanh tra số 2706/KL-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra các dự án được giao đất, thuê đất chậm sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Trong tháng đã tiếp nhâ%3ḅn và xử lý 07 bô%3ḅ hồ sơ, trong đó lập 01 tờ trình trình UBND tỉnh cấp GCNĐT, lập 03 tờ trình trình UBND tỉnh điều chỉnh GCNĐT và cấp 03 xác nhận đăng ký đầu tư.

Triển khai các công việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013; Xây dựng dự thảo Kế  hoạch tiếp tục cải  thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 trình UBND tỉnh; Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt.

5. Công tác Thanh tra

Thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với 20 doanh nghiệp sau đăng ký trên địa bàn tỉnh; Thực hiện kiểm tra điều kiện, trình tự, thủ tục phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) và Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo (Sở Giáo dục và đào tạo).

Tiếp tục Thực hiê%3ḅn Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc Sở; Thực hiê%3ḅn nghiêm túc Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 UBND tỉnh Bắc Ninh về việc “Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra”; Quyết đinh số 64/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc “Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao”.

6. Công tác Văn phòng

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo thông báo kết luận số 87/TB-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 về ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Rà soát, báo cáo thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012; số lượng, chất lượng công chức và chế độ tiền lương năm 2012.

Rà soát, thống kế tài liệu cần chỉnh lý trong cơ quan; Rà soát, bổ sung và quản lý hồ sơ CBCCVC theo công văn số 219/SNV-CBCC của Sở Nội vụ ngày 10/04/2013; Cử Cán bộ tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2013; Bổ nhiệm cán bộ gồm chức danh Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Văn hóa xã hội; Hoàn thành rà soát, quy hoạch cán bộ cấp phòng.

Quản trị hành chính - tổ chức trong cơ quan;         Quản lý tài chính, tài sản đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước, Cơ quan; Thực hiện chế độ chính sách tăng lương và hưởng chế độ trợ cấp khó khăn cho đối tượng theo quy định hiện hành; Quản lý công tác cải hành chính, bộ phận “một cửa hiện đại” theo quy định.

II. Nhiệm vụ chính trong tháng 05 năm 2013

- Tiếp tục rà soát, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

- Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tập trung theo dõi đôn đốc các Sở, ngành thực hiện kế hoạch KT-XH; kế hoạch CTMTQG năm 2013; Hoàn thiện một số quy định quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp-thương mại, tài nguyên-môi trường; Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 106/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong việc hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 107/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tuyến giữa tổ chức kinh tế với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Tiếp tục phối hợp với Liên Minh HTX và các ngành liên quan xây dựng đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả HTX; triển khai, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện Kết luận thanh tra số 2706/KL-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra các dự án được giao đất, thuê đất chậm sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt; Tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ngoài KCN thuộc thành phần kinh tế tâ%3ḅp thể và tư nhân; Giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư;

- Tăng cường công tác giám sát đối với các dự án BT, FDI, ODA, NGO trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; Xây dựng đề án thu hút đầu tư trong tình hình mới;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bắc Ninh;

- Theo dõi tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Kiểm tra công tác đấu thầu, đánh giá giám sát đầu tư của các Ngành, địa phương, chủ đầu tư, theo dõi nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh và khắc phục kịp thời sai sót trong quá trình thực hiện; Thực hiện các dự án đầu tư cấp bách;

- Tiếp tục kết hợp với Cục thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát các Doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh quá 6 tháng; Doanh nghiệp xin tạm nghỉ kinh doanh quá 1 năm liên tục; Tiếp tục triển khai việc rà soát, cập nhật, hiệu đính thông tin về ĐKKD cùng Cục thống kê, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;

- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng và Quy định về mức độ hoành thành nhiệm vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương  các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Khắc phục, điều chỉnh phù hợp thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới ISO 9001:2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do cấp trên giao./.

 

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   2E649  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn